Seminár:
Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu obvyklej resp. trhovej ceny, princípu nezávislého vzťahu u kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež správnosti dokumentácie predloženej finančnej správe.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 4
Najbližší termín: 11.9.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

Prínos pre účastníkov

 • Získate informácie o tom, ako správne nastaviť transakcie medzi závislými osobami, aby ste minimalizovali súvisiace daňové riziká.
 • Naučíme Vás, ako pripraviť dokumentáciu o transferovom oceňovaní a ako sa pripraviť na daňovú kontrolu.
 • Načrtneme vám možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom transferových cien.

Obsahová náplň

 1. Legislatívny rámec transferových cien
 • Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy
 • EU Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU (2006/C 176/01)
 • Zákon o dani z príjmov, usmernenie Ministerstva financií SR
 • Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (tzv. Dohovor o arbitráži)
 • Definícia závislých osôb a riadenej transakcie
 1. Využitie transfer pricingových metód pri kalkulácii cien
 • Transfer pricingové metódy
 • Praktická aplikácia transfer pricingových metód pri kalkulácii vnútroskupinových cien a ich nadväznosť na manažérske účtovníctvo
 • Vzťah rizika a cenovej kalkulácie
 • Nový prístup k uplatňovaniu metód podľa OECD
 • Prípadová štúdia
 1. Dokumentácia o transferovom oceňovaní
 • Dokumentácia pre nadnárodné skupiny spoločností pôsobiacich v rámci EÚ
 • Náležitosti dokumentácie o transferovom oceňovaní pre účely daňového úradu
 • Špecifiká dokumentácie pri poskytovaní služieb (substance test, benefit test, arm's length test)
 • Prípadová štúdia
 1. Daňová kontrola transferových cien a  vybraná judikatúra a nálezy z daňových kontrol
 • Typický priebeh daňovej kontroly
 • Na čo si dať pozor pri daňovej kontrole zameranej na transferové ceny
 • Judikatúra súdov a Najvyššieho súdu v oblasti transferových cien
 • Vybrané nálezy slovenského daňového úradu v oblasti transferových cien

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky transferových cien, ktoré vám pomôžu s minimálnymi nákladmi efektívne nastaviť transakcie medzi závislými osobami a zároveň priebežne dokumentovať tieto transakcie pre prípad daňovej kontroly. Teoretické východiská budú doplnené o praktický príklad buď formou prípadovej štúdie alebo skutočného prípadu z praxe (judikát alebo správa z daňovej kontroly).

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

Konateľom, finančným riaditeľom, ekonómom, pracovníkom finančného oddelenia.

Seminár je taktiež vhodný pre zástupcov firiem, ktorí sú súčasťou nadnárodných skupín, sú či majú dcérsku spoločnosť alebo organizačnú zložku.

Lektor - Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

Ing. Tomáš Janoušek

Ing. Tomáš Janoušek

Je daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov. Pôsobí v spoločnosti V4 Tax, s.r.o. ako daňový manažér, pričom sa venuje transferovému oceňovaniu (transferová dokumentácia vrátane stratégie, a to v súlade s legislatívou a smernicou OECD o transferovom oceňovaní), medzinárodnému zdaňovaniu (inovatívne a efektívne holdingové štruktúry so zameraním na medzinárodné daňové plánovanie, daňové stratégie, príprava daňových analýz a stanovísk) a korporátnym daniam.

Časový harmonogram - Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

Termíny a prihlásenie - Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 11.9.2019
 • Ing. Tomáš Janoušek
 • 185 EUR + DPH
Input:
 • 30.10.2019
 • Ing. Tomáš Janoušek
 • 185 EUR + DPH
Input:
 • 19.2.2020
 • Ing. Tomáš Janoušek
 • 185 EUR + DPH
Input:
 • 6.4.2020
 • Ing. Tomáš Janoušek
 • 185 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.