Colný kódex

Colný kódex Únie NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013. Prehľadne v tlačenej forme spracovaný Colný kódex Únie, ktorý je možné ihneď použiť v rámci praktickej aplikácie a orientácie v ustanoveniach nariadenia.


Platnosť a účinnosť nového Colného kódexu Únie

a) dňom 30. októbra 2013 vstúpil do platnosti (dvadsiatym dňom po jeho uverejnení podľa článku 287),
b) dňom 30. októbra 2013 nadobudol čiastočnú účinnosť v rozsahu ustanovení uvedených v článku 288 odsek 1, ktoré upravujú splnomocnenia na vydanie delegovaných a vykonávacích aktov a ďalej zrušenie a zmenu doteraz platných právnych predpisov,
c) dňom 1. mája 2016 nadobudol úplnú účinnosť v rozsahu ustanovení, ktoré nie sú uvedené v článku 288 odsek 1,
d) dňom 30. októbra 2013 zrušil Modernizovaný colný kódex (podľa článku 286 ods. 1),
e) dňom 1. mája 2016 zrušil Colný kódex Spoločenstva a niektoré súvisiace právne predpisy (podľa článku 286 ods. 2).

Colný kódex Spoločenstva ustanovený nariadením RADY (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 je z hľadiska úplnej účinnosti Colného kódexu Únie od 1. mája 2016 zrušený.

Input:

Tlačená brožúra:

49 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1 Rozsah pôsobnosti colných predpisov, úloha colných orgánov a vymedzenie

KAPITOLA 2 Práva a povinnosti osôb vo vzťahu k colným predpisom

KAPITOLA 3 Menový prepočet a lehoty

HLAVA II FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJE DOVOZNÉ ALEBO

KAPITOLA 1 Spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaru

KAPITOLA 2 Pôvod tovaru

KAPITOLA 3 Hodnota tovaru na colné účely

HLAVA III COLNÝ DLH A ZÁRUKY

KAPITOLA 1 Vznik colného dlhu

KAPITOLA 3 Vyberanie, platenie, vrátenie a odpustenie sumy dovozného alebo vývozného cla

KAPITOLA 4 Zánik colného dlhu

HLAVA IV TOVAR VSTUPUJÚCI NA COLNÉ ÚZEMIE ÚNIE

KAPITOLA 1 Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

KAPITOLA 2 Príchod tovaru

HLAVA V VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA COLNÉHO STATUSU, PREPUSTENIA

KAPITOLA 1 Colný status tovaru

KAPITOLA 2 Prepustenie tovaru do colného režimu

KAPITOLA 3 Overovanie a prepustenie tovaru

KAPITOLA 4 Nakladenie s tovarom

HLAVA VI PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU A OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

KAPITOLA 1 Prepustenie do voľného obehu

KAPITOLA 2 Oslobodenie od dovozného cla

HLAVA VII OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY

KAPITOLA 1 Všeobecné ustanovenia

KAPITOLA 2 Tranzit

KAPITOLA 3 Skladovanie

KAPITOLA 4 Osobitné použitie

KAPITOLA 5 Zušľachťovací styk

HLAVA VIII TOVAR PREPRAVENÝ Z COLNÉHO ÚZEMIA ÚNIE

KAPITOLA 1 Formality pred výstupom tovaru

KAPITOLA 2 Formality pri výstupe tovaru

KAPITOLA 3 Vývoz a spätný vývoz

KAPITOLA 4 Predbežné colné vyhlásenie o výstupe

KAPITOLA 5 Oznámenie o spätnom vývoze

KAPITOLA 6 Oslobodenie od vývozného cla

HLAVA IX ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY, ZJEDNODUŠENIA, DELEGOVANIE PRÁVOMOCI,

KAPITOLA 1 Vývoj elektronických systémov

KAPITOLA 2 Zjednodušenie pri uplatňovaní colných predpisov

KAPITOLA 3 Delegovanie právomoci a postup výboru

KAPITOLA 4 Záverečné ustanovenia

PRÍLOHA TABUĽKA ZHODY

POSTUP VÝBORU A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Priložené CD:

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/481 z 1. apríla 2016, ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

Colný sadzobník účinný od 1.1.2016

Colný zákon účinný (č.199/2004 Z. z.)  od 1.1.2016

Autori

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu, © Európska únia, 1998-2016"

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 4.2.2019
Miesto: Žilina