Tlačená príručka

Revízia ČSN EN ISO 9001:2016

Ako aktualizovať súčasný systém managementu kvality?

Formát: A5 Počet strán: 118

Výnimočná publikácia pre manažérov kvality, interných audítorov, a externých  poradcov v systémoch manažmentu, ako aj pre odborníkov zaoberajúcich sa systémami manažmentu vo firmách

Konečná verzia normy ISO 9001:2015 bola vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a prevzatá Európskym výborom pre normalizáciu (SEN). ČSN EN ISO 9001 je účinná od 1. marca 2016.

Publikácia je v češtine.

Aby sme pomohli firmám so správnou aplikáciou, zbierali sme dva roky od vydania normy skúsenosti s aplikáciou požiadaviek v praxi a mapovali riziká a príležitosti vo vzťahu k pochopeniu novej normy. V čase prvého vydania tejto brožúry nebolo k dispozícii české vydanie normy, a úpravy vo finálnej verzii ČSN EN ISO 9001:2016 sa premietli do našej novej publikácie. Priamo v texte sú pri nových požiadavkách doplnené názorné príklady a brožúra je tiež obohatená o najčastejšie otázky z praxe a odpovede, ako aj o príklady najčastejších nezhôd v rámci auditov treťou stranou – certifikačných orgánov.

Praktická brožúra vám prináša:

 • Návodné postupy
 • Odpovede na často kladené otázky
 • Jednoducho využiteľné vzory
 • Praktické príklady ku každému článku normy
 • Vecné doporučenia od iso-org
 • Príklady najčastejších nezhôd zistených certifikačným orgánom

Obsah

1.       Úvod

 • Očakávaný prínos
 • Súhrnný prehľad zmien
 • Nová štruktúra podľa Annex SL
 • Upravená terminológia – produkty, služby a ďalšie
 • Nové požiadavky – kontext organizácie, prístup na základe rizík a príležitostí
 • Požiadavky, ktoré „zmizli“
 • Čo zostalo bez zmeny?

2.       Požiadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016
3.       Príklady k revízii normy ČSN EN ISO 9001:2016
4.       Odpovede na otázky

 • GDPR
 • Kontext organizácie
 • Určenie rozsahu systému manažmentu
 • Predstaviteľ manažmentu
 • Ciele systému manažmentu
 • Metrológia
 • Dokumentované informácie
 • Externí poskytovatelia
 • Spokojnosť zákazníka
 • Interný audit
 • Preskúmanie systému manažmentu vedením

5.       Príklady najčastejších nezhôd z auditov certifikačných orgánov

Zoznam autorov

Ing. Monika Becková

Absolvetnka ČVTU fakulty stavebnej, odbor automatizované systémy riadenia. Po realizácii niekoľkých projektov vo funkcii programátora-analytika pôsobí od roku 1999 v oblasti systémov manažmentu kvality, od roku 2003 tiež v oblasti systémov environmentálneho manažmentu a BOZP na pozícii audítora, tajomníka certifikačného orgánu a riaditeľky školiaceho strediska. V súčasnosti pracuje ako certifikovaný audítor akreditovaného certifikačného orgánu v uvedených oblastiach a ďalej ako manažér kvality. Ako odborný poradca spolupracuje s radou organizácií, má skúsenosti v oblasti posudzovania zhody a certifikácie výrobkov, implementácie a zlepšovania systémov manažmentu vo výrobe i službách. Je držiteľkou certifikátu manažér EMS, (ČSJ – 0001/01R), audítor EMS (ČSJ – 00004/03RR), audítor QMS (TÜV - 0516/05/AKD/QMS/C), audítor OHSAS (TÜV - 243/04/AKD/BOP/O).

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk