Tlačená príručka

Balíček zákonov o ochrane osobných údajov

Formát: A4, Počet zložiek: 0

4 nové zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov ponúkame v jednom balíčku. Nájdete v ňom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680, Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a Zákon o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z.

Využite našu špeciálnu ponuku a kúpte si štyri publikácie týkajúce sa novej právnej úpravy ochrany osobných údajov v zvýhodnenom balíčku.

Balíček obsahuje nasledovné 4 publikácie:

-      Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. obsahujenovú právnu úpravu účinnej od 25. mája 2018

-      Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 obsahuje presné znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

-      Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 obsahuje presné znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

-      Zákon o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z. obsahuje aktuálne znenie novely zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.4.2018.

Obsah

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680
  • Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.
  • Zákon o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk