Akciová spoločnosť - jej organizačné a finančné riadenie

Web: https://akciova-spolocnost.dashofer.sk/

V knihe nájdete jasne a zrozumiteľne vysvetlené situácie, s ktorými sa môžete stretnúť pri výkone práv, povinností ako členovia jednotlivých orgánov spoločnosti, konateľ, manažér či akcionár. Detailne je rozobraté fungovanie každého článku v spoločnosti a jeho vzťah k samotnej činnosti a.s. Autori prezrádzajú svoje tipy, ako zefektívniť fungovanie procesov v každej spoločnosti a prácu zamestnancov. Taktiež získate cenné rady z oblasti marketingu, predaja, plánovania, organizovania a vedenia pracovníkov.


 • Obsah online knihy je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • V obsahu knihy môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

 

Input:

Ročné predplatné online knihy
(255 € bez DPH)

Obsah

 • Aktuálne informácie - upozornenie na aktuálne zmeny v legislatíve týkajúce sa a.s.
 • Finančné a strategické riadenie a.s.– riadiace procesy v a.s. a ich členenie, strategické riadenie, strategické plánovanie, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, marketing, predaj, nákup a logistika, riadenie procesu výroby, finančné a ekonomické riadenie, riadenie ľudských zdrojov, riadenie integrovanej marketingovej komunikácie, riadenie informačných a komunikačných technológií
 • Orgány a organizačná štruktúra a.s. – postavenie valného zhromaždenia, rozhodovanie valného zhromaždenia, povinnosti predstavenstva vo vzťahu k akcionárom po skončení valného zhromaždenia, postavenie a pôsobnosť predstavenstva, vymenovanie a voľba predstavenstva a.s., kooptácia- možnosť členov predstavenstva zvoliť náhradného člena predstavenstva, zákaz konkurencie členov predstavenstva a členov dozornej rady a.s., rozhodovanie dozornej rady akciovej spoločnosti, výbor pre audit, nútená správa
 • Majetok a.s. – zníženie základného imania, záväzkové vzťahy, zabezpečenie záväzkových vzťahov, ručenie, zabezpečenie pohľadávok, emitovanie cenných papierov,  verejná ponuka cenných papierov, daňový aspekt cenných papierov s dopadom na základ dane v roku 2015, vklady do a.s., zmeny v konkurznom konaní od 23.4.2015 a 1.1.2016 dobrovoľná dražba
 • Imanie a.s. - Zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti, Spôsob realizácie zvýšenia základného imania z majetku spoločnosti, Zníženie základného imania v akciovej spoločnosti, Náležitosti pozvánky na valné zhromaždenie a oznámenia o konaní valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o znížení základného imania, Povinnosti predstavenstva pri znížení základného imania vo vzťahu k veriteľom spoločnosti, Zrušenie spoločnosti bez likvidácie – zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti, Informačné povinnosti vo vzťahu k akcionárom spoločností zúčastnených na zlúčení, splynutí alebo rozdelení, Výmaz akciovej spoločnosti z obchodného registra
 • Zmluvy a vybrané právne podania a.s. – zakladateľská zmluva, vyhlásenie správcu vkladov, zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti, Stanovy akciovej spoločnosti

Autori

Kolektív autorov:

 • JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre  na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.

Ďalší autori:

 • prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
 • Ing. Anna Diačiková, PhD.
 • JUDr. Zuzana Bartová
 • JUDr. Oľga Brádlová
 • JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
 • JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
 • JUDr. Eva Hubová
 • Mgr. Alexandra Šimonová
 • JUDr. Simona Heseková Bojmírová
 • JUDr. Zuzana Motúzová
 • JUDr. Vladislav Mičátek
 • JUDr. Andrej Poruban, PhD.
 • JUDr. Ivan Solej