Zákonník práce - Zapracované zmeny od 1. 6. 2017

Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie komentára k Zákonníku práce vrátane poslednej novelizácie od 1. 6. 2017. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákonníka práce. Okrem toho tu nájdete množstvo príkladov a judikatúry. 


 • Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákonníka práce a vysvetľuje prípadné nejasnosti

 • Ponúka kompletné paragrafové znenie s jasne a prehľadne spracovaným komentárom 

 • Obsahuje 256 paragrafov s komentármi autora JUDr. et. Mgr. Jozefa Tomana, PhD. 
Input:

Tlačená brožúra:

59 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

 • Čl. 1 – Čl. 11 ZÁKLADNÉ ZÁSADY
 • § 1 – § 6 PRVÁ ČASŤ // VŠEOBECNÉ USTANOVENIA // Pôsobnosť Zákonníka práce
 • § 7 – § 10 Zamestnávateľ
 • § 11 – § 14 Zamestnanec
 • § 15 – § 17 Právne úkony
 • § 18 – § 20 Zmluva
 • § 21 – § 22 Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti     zamestnávateľa
 • § 23 – § 26 Informačná povinnosť
 • § 27 – § 31 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 • § 32 – § 38 Dohoda o sporných nárokoch
 • § 39 – § 40 Výklad niektorých pojmov

DRUHÁ ČASŤ - PRACOVNÝ POMER

 • § 41 Pracovný pomer
 • § 42 – § 48 Pracovná zmluva
 • § 49 – § 54 Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 • § 55 – § 58b Preradenie na inú prácu
 • § 59 – § 63 Skončenie pracovného pomeru
 • § 64 – § 67 Zákaz výpovede
 • § 68 – § 76 Okamžité skončenie pracovného pomeru
 • § 77 – § 84 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

TRETIA ČASŤ - PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU

 • § 85 – § 87 Pracovný čas a doba odpočinku
 • § 88 – § 93 Pružný pracovný čas
 • § 94 – § 100 Dni pracovného pokoja
 • § 101 – § 105 Dovolenka za kalendárny rok
 • § 106 – § 109 Dodatková dovolenka
 • § 110 – § 117 Spoločné ustanovenia o dovolenke

ŠTVRTÁ ČASŤ - MZDA A PRIEMERNÝ ZÁROBOK

 • § 118 – § 130 Mzda
 • § 131 – § 133 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok
 • § 134 – § 135 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

PIATA ČASŤ - PREKÁŽKY V PRÁCI

 • § 136 – § 145 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

ŠIESTA ČASŤ - OCHRANA PRÁCE

 • § 146 – § 150 Ochrana práce

SIEDMA ČASŤ - PODNIKOVÁ SOCIÁLNA POLITIKA

 • § 151 – § 152 Podniková sociálna politika
 • § 153 – § 155 Vzdelávanie zamestnancov
 • § 156 – § 157 Zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v starobe a zamestnávanie po návrate do práce
 • § 158 – § 159 Zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou
 • § 160 – § 163 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti
 • § 164 – § 165 Úprava pracovného času
 • § 166 – § 170 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka
 • § 171 – § 176 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

ÔSMA ČASŤ - NÁHRADA ŠKODY

 • § 177 – § 178 Predchádzanie škodám
 • § 179 – § 181 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
 • § 182 – § 185 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať
 • § 186 – § 194 Rozsah a spôsob náhrady škody
 • § 195 – § 210 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania
 • § 211 – § 216 Náhrada za stratu na zárobku v niektorých osobitných prípadoch
 • § 217 – § 219 Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa
 • § 220 – § 222 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

DEVIATA ČASŤ - DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU

 • § 223 – § 226a Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • § 227 – § 228a Dohoda o brigádnickej práci študentov

DESIATA ČASŤ - KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • § 229 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • § 230 – § 233 Odborová organizácia
 • § 234 – § 240 Voľba členov zamestnaneckej rady, voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie
 • § 241 – § 250a Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

JEDENÁSTA ČASŤ - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • § 251 – § 254 Prechodné ustanovenia
 • § 254a – § 256 Záverečné ustanovenia

PRÍLOHY

 • Príloha č. 1 k zákonu č. 311/2001 Z. z
 • Príloha č. 1a k zákonu . 311/2001 Z. z.
 • Príloha č. 2 k zákonu č. 311/2001 Z. z

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 22.1.2018
Miesto: Bratislava