Zákon o DPH - Zapracované zmeny od 1. 1. 2017

Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie všetkých paragrafov zákona o DPH podľa aktuálne platnej legislatívny doplnené o odborné komentáre a praktické príklady od Ing. Alžbety Hermanovej a Ing. Juraja Váleka, PhD. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2017. 


  • upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona o dani z pridanej hodnoty,
  • vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy akými sú vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby, pri prenájmoch a dodávkach nehnuteľností, pri úprave odpočítanej dane či určenie miesta dodania pri cezhraničných službách,
  • ponúka kompletné paragrafové znenie s jasne a prehľadne spracovaným komentárom,
  • obsahuje 88 paragrafov s komentármi Ing. Alžbety Hermanovej Ing. Juraja Váleka, PhD.
Input:

Zákon o DPH - Zapracované zmeny od 1. 1. 2017:

59 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Komentár k:

§ 1-3 
Základné ustanovenia

§ 4-7a 
Registračné povinnosti skupín, členov skupín, zahraničných osôb, dodávateľov a nadobúdateľov tovarov

§ 8-12 
Zdaniteľné obchody, dodanie tovaru a služby, dovoz tovaru a nadobudnutie tovaru. Kapitola tiež rieši čo sa nepovažuje za dodanie tovaru či služby.

§ 13-18 
Miesto zdaniteľného obchodu pri dodaní a dovoze tovarov, služieb, služieb vo výnimkách a nadobudnutí tovarov z iných členských štátov

§ 19-21 
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru

§ 22-25 
Základ dane a sadzba dane pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru a taktiež oprava základu dane

§ 26-27
Sadzba dane, prepočet cudzej meny a postupy zaokrúhľovania dane

§ 28-37 
Oslobodenie od dane v prípadoch poštových služieb, zdravotnej starostlivosti, služieb sociálnej pomoci, výchovných služieb a vzdelávacích služieb, služieb dodávaných členom či súvisiacich so športom alebo telesnou výchovou, ďalej oslobodenie od dane pri kultúrnych službách, zhromažďovaní finančných prostriedkov a služieb verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu a poisťovacích služieb

§ 38 
Dodanie a nájom nehnuteľnosti

§ 39-46 
Oslobodenie od dane pri finančných službách, pri predaji poštových cenín a kolkov, pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier, pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň, pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri trojstrannom obchode a oslobodenie prepravných služieb od dane

§ 47-48b
Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb, pri dovoze tovaru a pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich

§ 49-55 
Odpočítanie dane platiteľom a platiteľom pri nehnuteľnostiach, pomerné odpočítanie dane, oprava odpočítanej dane, úprava dane pri nehnuteľnostiach, úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

§ 55a-64 
Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu, podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte, vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb

§ 65-68 
Osobitná úprava uplatňovania dane

§ 69-69b
Osoby povinné platiť daň správcovi dane, daňový zástupca pri dovoze tovaru

§ 70-76 
Povinnosti osôb povinných platiť daň

§ 77-79 
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti, ďalej platenie preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste a nadmerný odpočet

§ 80 
Súhrnný výkaz

§ 81-83 
Zrušenie registrácie skupiny či osoby identifikovanej pre daň podľa § 7 a zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osoby

§ 84-88
Správa dane, prechodné a záverečné ustanovenia

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Alžbeta Hermanová
  • Ing. Juraj Válek, PhD.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.12.2017
Miesto: Bratislava