Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona od 15.6.2017 


Do not fill this:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona:

165 € bez DPH

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona:

165 € bez DPH

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona:

165 € bez DPH

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona:

165 € bez DPH

Obsah

Oboznámite sa s novelou  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.

Novela zákona zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ.

Výklad bude spojený s praktickými príkladmi, ako riešiť situácie z oblasti životného prostredia, ktoré sú neraz konfliktami medzi prianím investora a platnou legislatívou.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách a v povoľovacom procese. Zároveň sú využiteľné v každodennom živote ako súčasť širšieho vzdelania a poznania procesov v praxi. Prednáška je vedená prístupnou formou ľahko zrozumiteľným jazykom a spestrená mnohými obrázkami a vizualizáciami.

 

Seminár je určený pre

starostov obcí, investorov, projektantov, stavebný dozor, expertov z oblasti životného prostredia, manažérov v oblasti stavebníctva a investícií.

 

Obsah seminára

 • Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vrátane samotného zákona (úplné znenie).
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám.
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).
 • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z.z. a riešenie problémov.
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice.
 • Riešenie konfliktov medzi "prianím investora" a platnou legislatívou a podľa novely zákona.
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. podľa novely zákona.
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Autori

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 2.10.2017
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 24.10.2017, Miesto: Žilina