Manažment a finančné riadenie

Tlačené produkty a CD
Semináre a konferencie
Online

Forma:

Produkt na CD

Cena:

43 € bez DPH

Odborné CD je určené všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

...

Forma:

Produkt na CD

Cena:

49 € bez DPH

Produkt Založenie s.r.o. je vhodným pomocníkom pre každého, kto plánuje založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, avšak nemá k dispozícii potrebné informácie. Nájdete tu prehľadne členené jednotlivé kroky od postupu pred založením spoločnosti, cez samotné založenie, až po právnu úpravu obchodného podielu. Taktiež nechýbajú editovateľné vzory zamerané na založenie s.r.o., valné zhromaždenie či zmluvu o prevode časti obchodných podielov.

...

Forma:

Produkt na CD

Cena:

15 € bez DPH

DVD je zamerané na prácu s Microsoft Project, ktorý slúži na podporu projektového riadenia, správu úloh, zdrojov a analýzu aktuálneho stavu projektu. Táto aplikácia poskytuje rôzne výstupy ako Ganttov diagram, kalendáre, prehľad peňažných tokov či analýzy EVA a PERT. Zoznámite sa s programom MS Project a jeho základnými funkciami a naučíte sa využívať postupy pri tvorbe projektu.

...
Etiketa, osobný firemný imidž, kompetencie... Osvojte si zručnosti zo spoločenskej etikety a biznis protokolu a naučte sa ako správne riadiť pracovný čas nadriadeného. Získate i tipy ako s prehľadom riadiť sekretariát a splniť požiadavky na profesionálnu asistentku či sekretárku....
Najbližší termín:
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Od 1.2. 2016 nastali zmeny a sú...
Najbližší termín: 27.10.2017
Prehĺbte svoje vedomosti na našom seminári a zlepšite praktické zručnosti vo vymáhaní pohľadávok. Dozviete sa nielen to, ako vyjednať vhodné podmienky vrátenia Vašich peňazí cez telefón, ale aj pri osobnom stretnutí......
Najbližší termín: 26.10.2017
Máte dokonalý prehľad o všetkých peňažných tokoch, ktoré do podniku prichádzajú a naopak z neho odchádzajú? Získajte na našom seminári znalosti, ktoré Vám v praxi pomôžu pri zostavovaní retrospektívneho i perspektívneho prehľadu peňažných tokov....
Najbližší termín: 14.12.2017
Pohľadávky v podniku častokrát vedia narobiť veľa problémov. Do portfólia sme preto zaradili aj tému zameranú na controlling pohľadávok. Nechajte si poradiť od skúseného odborníka....
Najbližší termín: 8.12.2017
Controlling je nevyhnutnou súčasťou riadenia podniku. Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základné informácie týkajúce sa danej témy. Získajte prehľad o funkciách, úlohách, zložkách controllingového systému v podniku......
Najbližší termín: 7.11.2017
Cieľom finančného controllingu je zabezpečenie finančnej rovnováhy podniku v každom okamihu jeho činnosti. Príďte načerpať nové poznatky. Obsahom seminára bude controlling pracovného kapitálu, a to controlling pohľadávok, zásobzáväzkov, ďalej controlling priebežnej likvidity, controlling krátkodobých...
Najbližší termín: 9.11.2017
Cieľom vnútropodnikového controllingu je napomáhať riadeniu zisku. Pod vedením odborníka získajte cenné informácie, ktoré aplikujete vo Vašej každodennej praxi. Okrem iného sa dozviete o nástrojoch a metódach vnútropodnikového controllingu, metódach kalkulovania nákladov....
Najbližší termín: 20.10.2017
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného...
Najbližší termín: 5.12.2017
Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazochSúvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi, oboznámili...
Najbližší termín: 6.11.2017
Oboznámte sa s metódami podnikovej diagnostiky, ktorá je zameraná na včasné diagnostikovanie porúch v zdraví firmy. Včasná analytická diagnostika umožní reálne riadiť finančné toky firmy a jej udržateľný rast. ...
Najbližší termín: 25.10.2017
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, ako sa orientovať v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow, ako rozpoznať vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom...
Najbližší termín: 27.11.2017
Vzhľadom na zásadné zmeny v Obchodnom zákonníku platné pre rok 2017 sme zaradili seminár zameraný na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov....
Najbližší termín: 14.11.2017
Mnohé firmy už dávno zrušili funkciu normovačov. Dnes sa táto práca javí ako nevyhnutná pre efektívne fungovanie organizácie. Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i...
Najbližší termín: 9.11.2017
Konkurencia a kríza tlačia na znižovanie nákladov. Zákazníci však chcú stále lepšie služby. Koncepcia lean manažmentu Vám môže poskytnúť podnety pre oboje - s nižšími nákladmi robiť výnimočné služby. Dozviete sa, ako identifikovať a eliminovať...
Najbližší termín: 2.11.2017
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu....
Najbližší termín: 15.12.2017
Riziko je neoddeliteľnou súčasťou osobného aj pracovného života každého človeka. Cieľom riadenia rizík je predchádzať problémom a/alebo negatívnym javom a predchádzať vzniku problémov. Riadenie rizík je opakujúci sa sled navzájom previazaných aktivít, ktorých cieľom je...
Najbližší termín: 15.11.2017
Cieľom seminára je, aby účastníci získali skúsenosti pri efektívnom riadení svojich budúcich pohľadávok, nadobudli schopnosti a zručnosti pri hodnotení finančnej stability odberateľov a využili varovné signály platobnej neschopnosti odberateľov pre minimalizáciu strát z obchodných vzťahov....
Najbližší termín: 24.11.2017
Počas kurzu Vám poskytneme historický a súčasný nový pohľad na odmeňovanie. Poskytneme Vám pohľad na odmeňovanie z pohľadu majiteľov, manažérov a zamestnancov, z pohľadu personálneho aj finančného manažéra. Poskytneme Vám návod ako odmeňovanie riadiť,...
Najbližší termín: 12.12.2017
Zámerom kurzu je rozvíjať a podporiť kompetencie zamestnancov prideliť zodpovednosť a autoritu podriadenému za účelom splnenia úlohy, spôsobom ktorý je pre podriadeného motivačný....
Najbližší termín: 4.12.2017
Zámerom kurzu je rozvíjať  a podporiť sociálne kompetencie zamestnancov podporujúce úspešné riešenie konfliktov v pracovnom prostredí....
Najbližší termín: 23.11.2017
Obsahom seminára je identifikovať faktory, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú zvyšovanie doby obratu záväzkov, zvyšujú závislosť na cudzích zdrojoch a spôsobujú zmenu štruktúry obežných aktív. ...
Najbližší termín: 15.11.2017
Obsahom seminára je priblížiť v procese rýchlych zmien základné princípy strategického rozhodovania tak, aby firma zadefinovaním cieľov zrealizovala čo najefektívnejší spôsob realizácie svojich podnikateľských zámerov. Cieľom je, na princípe včasného varovania poskytnúť informácie o identifikovaní potenciálnych rizík...
Najbližší termín: 23.11.2017
Naučte sa predchádzať krízovým situáciám a škodám z nich vyplývajúcich a eliminovať negatívne dôsledky výnimočných situácií na imidž firmy. V prípade, že kríza už nastala, naučíme Vás ako redukovať dopady krízových situácií na životy a zdravie ľudí a na majetok...
Najbližší termín: 6.11.2017
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s faktormi, ktoré ovplyvňujú riziko splatenia ich pohľadávok. Poznať ukazovatele, ktoré poskytujú informáciu o ekonomickej pozícii dlžníka – odberateľa o jeho schopnosti splatiť záväzky vyplývajúce z dodania tovaru, alebo služby v lehote splatnosti. Ďalším cieľom...
Najbližší termín: 9.11.2017
Obsahom seminára je priblížiť manažérske účtovníctvo ako nástroj pre podporu rozhodovania manažérov, ktorý umožňuje získavať akúsi nadstavbu informácií o hodnototvornom procese v porovnaní s tradičným riadením tohto procesu a podporuje a uľahčuje rozhodovanie o budúcnosti spoločnosti....
Najbližší termín: 30.10.2017
Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov o postavení a význame strategického manažmentu v riadení podniku. Ďalej je jeho obsahom vysvetlenie podstaty strategického myslenia a strategického riadenia a ich nevyhnutnosti v procese riadenia, prostredníctvom definovania základných krokov strategického riadenia a strategického plánovania. Na...
Najbližší termín: 8.11.2017
Workshop pozostáva z teoretickej aj sebaskúsenostnej časti, ktorá predpokladá určitú mieru ochoty zdieľania v skupine. Pomáha identifikovať rizikové signály vyhorenia a oboznamuje so spôsobmi ako vyhoreniu predísť....
Najbližší termín: 28.11.2017
Seminár je vedený hlavne formou tréningu v zručnostiach profesionálnej komunikácie. Ako komunikovať efektívne a diplomaticky so zákazníkmi, obchodnými partnermi a kolegami Vám ukáže psychológ s dlhoročnou praxou. ...
Najbližší termín: 7.12.2017
V moderných firmách vládne slušnosť a tímový duch. Ak to viete dosiahnuť ako líder tímu, vaši kolegovia pracujú na cieľoch proaktívne a s radosťou. Na školení si zážitkovým spôsobom vyskúšame, ako takýto tím funguje a...
Najbližší termín: 25.10.2017
Počas školenia sa oboznámite so základnými prístupmi k riadeniu finančných tokov a hodnoteniu finančnej stability firmy. Uvedené ukazovatele a modely poskytujú významné informácie o reálnej ekonomickej pozícii firmy, ktoré sú potrebné nielen pre pracovníkov firmy, ktorých agendou je...
Najbližší termín: 22.11.2017
Cieľom seminára je prakticky Vás previesť problematikou projektového manažmentu v praxi, vysvetliť význam jednotlivých fáz projektu, ako aj upozorniť na najčastejšie chyby a nevhodné praktiky. ...
Najbližší termín: 8.11.2017
Cieľom seminára je pomôcť účastníkom pochopiť rozdiel medzi finančným účtovníctvom a manažérskym účtovníctvom na praktických príkladoch. Na vzorových prípadových štúdiách sa účastníci oboznámia s pozitívnymi i negatívnymi dôsledkami manažérskych rozhodnutí. Účastníci seminára získajú tipy ako získať a pracovať s informáciami, ktoré...
Najbližší termín: 12.12.2017
Disponujete pohľadávkami voči svojim dlžníkom, prípadne máte sami dlh? Existencia pohľadávky ako aj dlhu nie je nikdy príjemná. Seminár odpovie nielen na otázky, ako v takomto prípade postupovať, aké možnosti priznáva právny poriadok tak veriteľom ako...
Najbližší termín: 2.11.2017
Praktické trojdňové školenie ponúkne účastníkom cenné informácie z oblasti kontrolingu a manažérskeho účtovníctva. Školenie je bohaté na príklady z praxe. Načerpajte vedomosti a oddýchnite si v zaujímavom prostredí areálu Divoká voda. Ako bonus od nás získate: - po ukončení prvého dňa školenia môžete...
Najbližší termín: 20.11.2017
Tréning je postavený na princípochmetodike riadenia zmien podľa Johna Kottera, celosvetovo uznávaného experta na riadenie zmien. Základom prístupu riadenia zmeny podľa J. Kottera je pripraviť a realizovať zmenu cez štyri fázy procesu manažovania zmeny (pripraviť...
Najbližší termín: 16.11.2017
Efektívne telefonovanie je náročnou disciplínou, ktorá si vyžaduje komunikačnú obratnosť, koncentráciu, precíznosť. Zameriame sa na zásadné zručnosti potrebné pre dokonale zvládnutý telefonický dialóg a poukážeme aj na časté chyby pri telefonovaní. Po absolvovaní seminára budete lepšie...
Najbližší termín: 15.12.2017
Málokto dokáže pod vplyvom stresu nestratiť iskru. Kľúčom k zvládaniu stresu a obáv je zručnosť nájsť správnu mieru pokoja a nadhľadu, ako sa vysporiadať so záťažovými a krízovými situáciami. Koučka a lektorka osobného rozvoja Janette Šimková vám ponúkne tipy a...
Najbližší termín: 23.11.2017
Seminár bude zameraný na problematiku šikanovania na pracovisku. Má slúžiť ako prevencia voči tomuto nežiadúcemu javu. Poukážeme na dôvody vzniku šikanovania, formy, etapy, následky a spôsob obrany. Zameriame sa aj na príklady z praxe. ...
Najbližší termín:
Budeme vychádzať z viac ako 20 ročného výskumu Gallup Institute a ich odporúčaní, ktorými sa dnes riadia firmy po celom svete s cieľom mať vysoko motivovaných a výkonných zamestnancov. Tieto poznatky kombinuje lektor s vlastnými skúsenosťami získanými 15...
Najbližší termín: 26.10.2017
Presvedčte sa, či sú Vaše ciele vhodne nastavené a nechajte sa inšpirovať novými podnetmi na našom seminári. Seminár poskytne návod, ako vhodne vytýčiť ciele a ako ich čo najefektívnejšie dosiahnuť prostredníctvom overených metód a systémov riadenia...
Najbližší termín: 13.12.2017
Keď náš stres prekročí určitú hodnotu, začne nám to komplikovať život: Zníži našu schopnosť riešiť problémy, zhorší naše vzťahy s inými ľuďmi, i náš zdravotný stav. Sú to situácie, keď sa točíme v bludnom kruhu, smola sa nám...
Najbližší termín: 7.11.2017
Máte v pracovnom tíme nevraživých podriadených, ktorí si neplnia úlohy, stále na niečo zabúdajú, či robia nezmyselné chyby? Podriadených, ktorí pri zadávaní pracovných úloh v lepšom prípade mlčia, v horšom prípade odvrávajú? . Naučte sa „prečítať“ ich vnútornú motiváciu...
Najbližší termín: 8.11.2017
Líder – vodca je človek, ktorý plní pracovné úlohy prostredníctvom iných ľudí. Stojí pri tom medzi dvomi kameňmi: Na jednej strane sú city a dobré medziľudské vzťahy na pracovisku. Na druhej strane sú pracovné výsledky,...
Najbližší termín: 21.11.2017
Priateľský šéf je obvykle obľúbený šéf. Niektorí ľudia si ale jeho láskavosť a veľkorysosť vysvetľujú ako jeho slabosť a snažia sa získať pre seba čo najviac výhod. Vtedy je priateľský šéf donútený použiť silu. Niektorí ľudia používajú silu...
Najbližší termín: 9.11.2017
Počas 3 dní sa naučia účastníci motivovať ľudí, prenášať na nich zodpovednosť za splnenie úlohy a asertívne zvládať negatívne emócie....
Najbližší termín: 24.10.2017
Už 25.05.2018 nastanú zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR so sebou prinesú mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť. Zavedenie novej oznamovacej povinnosti, kódexov správania,...
Najbližší termín: 28.11.2017
Konferencia sa bude venovať aktuálnym trendom a analýzam v oblasti cloud computingu, optimalizovaniu nákladov spojených s prevádzkou IT infraštruktúry a informačnou bezpečnosťou v prostredí cloud computingu. ...
Najbližší termín: 9.11.2017

Forma:

Odborný portál

Cena:

210 € bez DPH

Odborný portál obsahuje interné smernice pre obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a neziskové organizácie, ktoré si spracovávajú interné smernice samostatne.  Obsahom online knižnice sú vypracované vzory smerníc, sledovanie legislatívnych zmien a odborná pomoc pri vytváraní smerníc z oblasti účtovníctva, miezd a pracovného práva a BOZP a OPP.

...

Forma:

Odborný portál

Cena:

216 € bez DPH

Odborný portál O senioroch prináša aktuálne, zaručené a overené informácie, ktoré sú potrebné k vedeniu seniorského či ošetrovateľskému domu. Obsahuje informácie týkajúce sa zdravia, cez financovanie až po komunikáciu s klientom. Viac ako 1700 článkov v slovenskom a českom jazyku zabezpečujú kvalitu odborného portálu. 

...

Forma:

Odborný portál

Cena:

216 € bez DPH

Portál www.srovpraxi.sk je najväčšia a denne aktualizovaná online databáza odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné pre oblasť riadenia spoločnosti a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre osoby zodpovedné za jej riadenie. Základom odborného portálu je viac ako 4500 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov, vzorov zmlúv a právnych podaní.

...

Forma:

Portál videoseminárov

Cena:

96 € bez DPH

Odborný portál videoseminárov pokrývajúci oblasť: daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, počítačových zručností, manažérskych zručností, envira a BOZP. Videosemináre sú novodobá forma získavania informácií, kedy v cca. hodinovom videozázname načerpáte všetko potrebné k Vašej práci bez toho, aby ste niekde cestovali.

...

Forma:

Online produkt

Cena:

138 € bez DPH

Online časopis prináša vždy zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí chcú podnikať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Budete tak mať prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a povinnostiach, ktoré z nej vyplývajú.

...

Forma:

Online produkt

Cena:

246 € bez DPH

V knihe nájdete jasne a zrozumiteľne vysvetlené situácie, s ktorými sa môžete stretnúť pri výkone práv, povinností ako členovia jednotlivých orgánov spoločnosti, konateľ, manažér či akcionár. Detailne je rozobraté fungovanie každého článku v spoločnosti a jeho vzťah k samotnej činnosti a.s. Autori prezrádzajú svoje tipy, ako zefektívniť fungovanie procesov v každej spoločnosti a prácu zamestnancov. Taktiež získate cenné rady z oblasti marketingu, predaja, plánovania, organizovania a vedenia pracovníkov.

...

Forma:

Online produkt

Cena:

246 € bez DPH

Online kniha je určená pre členov štatutárnych a iných orgánov s.r.o. Skutočnosť, že na tvorbe knihy sa podieľajú odborníci z praxe, zaručuje nielen jej aktuálnosť (výklad zodpovedá najnovšiemu legislatívnemu stavu), ale aj komplexnosť pri riešení danej problematiky. Príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na nové zmeny, ale zapracováva aj poznatky a podnety vás, našich zákazníkov.

...

Forma:

Online produkt

Cena:

36.2 € bez DPH

Online kurz je určený manažérom, vedúcim a riadiacim pracovníkom, ako aj všetkým ostatným, ktorí si chcú osvojiť manažérske zručnosti a profesionálne aj osobnostne rásť.

...

Forma:

Online produkt

Cena:

25.2 € bez DPH

Online kurz je určený obchodným a finančným riaditeľom, ekonómom a účtovníkom a podnikovým právnikom, ktorí potrebujú vedieť viac o teórii a praxi vymáhania pohľadávok.

...

Forma:

Online produkt

Cena:

209 € bez DPH

Online kurz obsahuje 13 lekcií kurzu Obchodnej angličtiny. Funguje len v online priestore, čiže kdekoľvek máte pripojenie na internet, môžete študovať svoje lekcie. Kúpou online kurzu získavate vstup do priestoru kurzu. Každých 7 dní Vám príde aktualizačný email s informáciou o otvorení novej lekcie. Po preštudovaní jednej lekcie si preveríte svoje znalosti v teste na konci každej lekcie. Po prejdení všetkých lekcií sa budete môcť na základe svojich prístupových údajov vrátiť k jednotlivým lekciám po dobu jedného roka. + Skúška pre získanie certifikátu TOEIC.

...