Revízia ISO 9001:2015

Nová publikácia pre manažérov kvality, interných audítorov, externých poradcov v systémoch manažmentu a pre tých, ktorí sa zaoberajú systémom manažmentu vo firme. Konečná verzia normy ISO 9001:2015 bola vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a prevzatá Európskym výborom pre normalizáciu (CEN). ČSN EN ISO 9001 je účinná od 1. marca 2016. Publikácia je v českom jazyku.


V rade komentárov k revízii normy sa už dnes doporučujú najrôznejšie postupy, ako sa vysporiadať s novými požiadavkami a ako ich včleniť do systému riadenia kvality v organizácii, ako aktualizovať existujúci systém manažmentu kvality pre splnenie revidovaných požiadaviek a zaistiť overenie účinnosti.

Rada organizácií rieši, ako s revíziou naložiť. Preto sme pre vás zostavili túto publikáciu ako súbor príkladov s krátkymi komentármi, ktoré vám môžu pomôcť orientovať sa v nových požiadavkách.

Praktická brožúra „Revízia ISO 9001:2015“ Vám prináša:

-          komentáre zmien,

-          vzory dokumentov,

-          názorné príklady,

-          praktické návody,

-          vzor Manuálu kvality.

Input:

Tlačená brožúra:

45 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Súhrnný prehľad zmien
a porovnanie oboch verzií normy

Požiadavky jednotlivých kapitol
revidovanej normy ISO 9001:2015

Úvod

Predmet normy

Citované dokumenty

Termíny a definície

Kontext organizácie

Vodcovská rola (vedení)

Plánovanie

Podpora

Prevádzka

Hodnotenie výkonnosti

Zlepšovanie

Popis nových príloh revidovanej normy ISO 9001:2015

Súhrn hlavných zmien a ich prínos pre prax

Postup implementácie zmien

Prechodné obdobie

Príklady k revízii normy ISO 9001:2015

Príklady interných a externých aspektov

Vzor záznamu interných a externých aspektov

Príklad hodnotenia rizík

Vzor záznamu - SWOT analýza

Príklady zainteresovaných strán

Vzor registra zainteresovaných strán

Príklady určenia procesov a ich vzájomných väzieb

Vzor dokumentu Mapa procesu so slovným vymedzením

Príklad rizík a príležitostí procesov

Príklady určenia rozsahu

Vzor Príručky kvality podľa ISO 9001:2015

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Monika Becková

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 3.9.2018
Miesto: Bratislava