VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Formát: odborná príručka, 1 zakladač, formát A4
Počet strán: 326
Garancia min. 4 x ročne zaktualizovaných a doplnených informácií

Cena: nezahŕňa poštovné a balné

Komentár, pripravený renomovanými právnikmi, pôsobiacimi v oblasti verejného obstarávania, ponúka prehľadným spôsobom odborné komentovanie jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Komentár je pri konkrétnych ustanoveniach doplnený aj poznámkami, zaoberajúcimi sa napr. súvisiacimi právnymi predpismi ale napr. aj rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora. Súčasťou komentáru sú aj praktické príklady a odporúčania, ktoré čitateľovi ponúkajú praktické vysvetlenie určité inštitútu alebo odporučenie najvhodnejšieho postupu. Ku kľúčovým postupom verejného obstarávania a postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní je pripojený aj prehľad jednotlivých krokov v danom postupe.

Do not fill this:

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

139 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona o verejnom obstarávaní v podobe sledujúcej štruktúru zákona o verejnom obstarávaní.
Čl. I

Prvá časť – Základné ustanovenia (§ 1 - § 21)
Druhá časť – Postupy zadávania nadlimitných zákaziek (§ 22 - § 90)

 • Prvá hlava – Spoločné ustanovenia (§ 22 - § 49)
 • Druhá hlava – Zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom
 • Tretia hlava – Koncesia
 • Štvrtá hlava – Zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom (§ 72 - § 90)

Tretia časť – Postupy pre podlimitné zákazky (§ 91 - § 102)
Štvrtá časť – Súťaž návrhov (§ 103 - § 108)

Piata časť – Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti (§ 108a - § 108m)

Šiesta časť – Správa vo verejnom obstarávaní (§ 109 - § 152)

 • Prvá hlava – Úrad (§ 109 - § 115)
 • Druhá hlava – Certifikácia a akreditácia (§ 116 - § 127)
 • Tretia hlava – Zoznam podnikateľov (§ 128 - § 134)
 • Štvrtá hlava – Revízne postupy
 • Piata hlava – Činnosť vystavená hospodárskej súťaži (§ 150 - § 152)

Siedma časť – Záverečné ustanovenia (§ 153 - § 157)
Čl. II
Čl. III

CD „Otázky a odpovede, praktické postrehy a rady“

 • Čo je obsahom noviel ZVO,
 • EUR alebo eur
 • Obstarávanie z finančných prostriedkov EÚ
 • Výnimky zo ZVO - predaj a prenájom, rozdiel medzi verejnou súťažou, vlastné zdroje, konzultačné služby
 • Podnikateľ v pozícii verejného obstarávateľa a potreba odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie
 • Princípy verejného obstarávania – dodatky
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – oprava
 • Podmienky účasti – spôsob preukazovania
 • Predkladanie ponúk - skupina a jazyk, skupina a ručenie za škody, účasť na tvorbe súťažných podkladov
 • Súťažné podklady - povinnosť voči Úradu, obchodné tajomstvo, podzhotovitelia, definovanie predmetu zákazky, stanovenie ceny, obchodné (zmluvné) podmienky, kritériá na vyhodnotenie ponúk na stavebné práce
 • Komisia – zverejňovanie mien členov komisie
 • Otváranie ponúk
 • Vyhodnocovanie ponúk - neúčasť člena komisie, právo "veta“ člena komisie, podrobná práca komisie
 • Elektronická aukcia
 • Zverejňovanie oznámení vo verejnom obstarávaní
 • Postup pri verejnej súťaži
 • Podprahová zákazka – uplatnenie revíznych postupov
 • Zákazka s nízkou hodnotou – podmienky účasti, vnútorná smernica
 • Žiadosť o nápravu a námietky

CD „Súťažné podklady na stavebné práce podľa žltého FIDIC-u – 1. časť“

 • Verejné obstarávanie stavebných prác podľa žltého FIDIC-u
 • Smernice EÚ, finančné limity a národná legislatíva
 • Kapitola A súťažných podkladov – Pokyny na zostavenie ponúk
  • Časť I. Všeobecné informácie
  • Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie
  • Časť III. Príprava ponuky
  • Časť IV. Predkladanie ponuky
  • Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
  • Časť VI. Uzavretie zmluvy
  • Časť VII. Lehota viazanosti ponúk
 • Kapitola B súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky
 • Kapitola C súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny
 • Kapitola D súťažných podkladov – Obchodné podmienky

CD „Súťažné podklady na stavebné práce podľa žltého FIDIC-u – 2. časť“

 • Kapitola E súťažných podkladov – Podmienky účasti uchádzačov
  • Časť I. Podmienky účasti uchádzačov
  • Časť II. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 • Kapitola F súťažných podkladov – Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia
 • Kapitola G súťažných podkladov – Prílohy
  • Príloha č. 1 – Usporiadanie ponuky
  • Príloha č. 2 – Obchodné podmienky obstarávateľa – Vzor zmluvy o dielo
  • Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača
  • Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií

Videoseminár na CD s názvom Najväčšie zmeny v praxi verejného obstarávania v roku 2013, ktorý sme špeciálne pre Vás pripravili v spolupráci s dlhoročným odborníkom z praxe verejného obstarávania Ing. Jozefom Tvrdoňom.

CD Súťažný dialóg:

Postup pri súťažnom dialógu

 • Úvod do súťažného dialógu
 • Podmienky použitia
 • Obzvlášť zložitá zákazka
 • Technická zložitosť
 • Právna alebo finančná zložitosť
 • Kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky
 • Nemožnosť použiť verejnú súťaž alebo užšiu súťaž
 • Nadlimitná zákazka
 • Odôvodnenie použitia
 • Odlišnosti od ostatných postupov
 • Výhody súťažného dialógu
 • Nevýhody súťažného dialógu
 • Informatívny dokument
 • Riešenie
 • Znižovanie počtu riešení
 • Etapa dialógu
 • Ceny a odmeny
 • Postupnosť krokov pri súťažnom dialógu
 • Vedenie dialógu
 • Fáza súťaže ponúk v súťažnom dialógu

Vzory dokumentov v súťažnom dialógu      

 • Príklad – Postup pri súťažnom dialógu
 • Príklad – Odôvodnenie použitia súťažného dialógu
 • Príklad – Oznámenie o vyhlásení súťažného dialógu
 • Príklad – Výzva na účasť na dialógu
 • Príklad – Informatívny dokument
 • Príklad – Súhlas záujemcu s poskytovaním riešenia a dôverných informácií
 • Príklad – Vyhlásenie záujemcu o poskytnutí licencie
 • Príklad – Zápisnica z prezentácie riešenia
 • Príklad – Súhrnná zápisnica z posúdenia riešení v rámci vedenia dialógu
 • Príklad – Výzva na predloženie konečnej ponuky
 • Príklad – Záverečný informatívny dokument – súťažné podklady

Autori

Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní

Vedúci autor
JUDr. Ľubomír Púček
Právnik a konzultant pre oblasť verejného obstarávania,  PanGen s.r.o.
Člen autorského tímu príručky Verejné obstarávanie od A do Z

Kolektív autorov:

JUDr. Viliam Karas

Advokát, advokátska kancelária MAPLE & FISH s.r.o.

Mgr. Tomáš Kamenec
Advokát, advokátska kancelária DEDÁK & Partners, s.r.o.

JUDr. Martin Pavle
Advokát, advokátska kancelária Martin Pavle s. r. o.
CD „Otázky a odpovede, praktické postrehy a rady“
Autor:
Ing. Jozef Tvrdoň
ŽSR, hlavný autor príručky Verejné obstarávanie od A do Z
Newsletter pre verejné obstarávanie
JUDr. Ľubomír Púček
Mgr. Tomáš Šlachta
Ing. Jozef Tvrdoň
Mgr. Martina Galabová
Verejné obstarávanie pri čerpaní fondov EÚ – Kontrolné zoznamy vo verejnom obstarávaní
Mgr. Tomáš Šlachta
JUDr. Ľubomír Púček

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 3.11.2017
Miesto: Žilina

Newsletter