Ochrana osobných údajov

Viete, ako postupovať v prípade marketingových aktivít Vašej spoločnosti a práce s osobnými údajmi klientov? Viete, čo je to bezpečnostný projekt a mnoho iného? Viete, čo všetko sa zmenilo po poslednej novele? Viete, ako pristupovať k osobným údajom tak, aby boli v súlade so zákonom? Aby ste sa nedostali do rozporu s legislatívou?


Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. je ako celok, teda so zapracovanými zmenami uvádzaný skratkou "zákon o ochrane osobných údajov". Znenie ustanovní zákona, ktoré boli novelizované zmenou, doplnením, príp. nahradením celého znenia ustanovenia novým znením, je vyznačené v paragrafovom znení zákona tučnou kurzívou. Zrušené ustanovenia sú spomenuté len v komentári.   

Do not fill this:

Odborné CD:

49 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Komentár k zákonu o ochrane osobných údajov

  • PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1 – Predmet zákona

Pôsobnosť zákona 

§2-§4 Vymedzenie základných pojmov

  • DRUHÁ ČASŤ

PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRVÁ HLAVA
Zásady spracúvania osobných údajov

DRUHÁ HLAVA
Bezpečnosť osobných údajov

TRETIA HLAVA
Dohľad nad ochranou osobných údajov
Zodpovedná osoba

ŠTVRTÁ HLAVA
Ochrana práv dotknutých osôb

PIATA HLAVA
Cezhraničný prenos osobných údajov

ŠIESTA HLAVA
Registrácia, osobitná registrácia a evidencia informačných systémov

 

  • TRETIA ČASŤ

ÚRAD

PRVÁ HLAVA
Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu

DRUHÁ HLAVA
Kontrola

TRETIA HLAVA
Konanie o ochrane osobných údajov

ŠTVRTÁ HLAVA
Sankcie a zverejnenie porušenia zákona

  • ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia

+ PRÍKLADY

 

PRÁVNE PREDPISY

  • Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR - 164/2013 Z.z.
  • Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR - 165/2013 Z.z. 
  • Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 122/2013 Z.z. 

 

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • PhDr. Anna Miklošová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 28.9.2017
Miesto: Bratislava