Autorský a lektorský kolektív

Základom kvalitného obsahu našich produktov a seminárov je odborný autorský a lektorský kolektív. Tvoria ho renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch. Spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém, ktoré Vás zaujímajú.

Databázu autorov a lektorov, s ktorými spolupracujeme, nájdete rozdelenú podľa oblastí tu. Pre viac informácií o každom si prečítate jednoduchým klikom na jeho meno.

Účtovníctvo a dane

 
Vedúci daňového oddelenia v poradenskej spoločnosti. Má dlhoročnú prax ako daňový poradca a daňový konzultant. Je členom Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH. Zároveň je členom SKDP (od 2004)s licenciou daňového poradcu od 2008 a predtým bol aj členom SKAU. Popri tom sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti. 


Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.


Už počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pracovala ako pomocný účtovník, neskôr ako osoba zodpovedná za kompletné vedenie účtovnej agendy v slovenských spoločnostiach aj v spoločnostiach so zahraničnou účasťou s rôznym podnikateľským zameraním. Od roku 2009 je členkou komory daňových poradcov. Venuje sa predovšetkým daňovému poradenstvu spolu s podporou spracovania otázok v oblasti účtovníctva ako aj lektorskej činnosti pre individuálnych záujemcov. 

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti. 

 
Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

Dlhoročný odborník na problematiku účtovníctva, daní a pracovného práva, autor odborných článkov v renomovaných vydavateľstvách. Účtovníctvu a daniam sa venuje aj v praxi, nakoľko vykonáva podnikateľské poradenstvo a poskytuje účtovné a ekonomické služby. Patrí medzi obľúbených autorov nášho vydavateľstva.
 
Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

Skúsený daňový odborník s 19 - ročnou praxou pôsobil ako daňový kontrolór, šéf daňovej kontroly DRSR na úrovni námestníka GR pre kontrolu daní i ako vzdelávač na Daňovej škole DRSR. Ako odborný garant bol súčasťou niekoľkých vzdelávacích projektov, v roku 2007 bol ako národný expert pre vzdelávanie daňových orgánov v EÚ členom projektovej skupiny pre tvorbu plánu strategického vzdelávania. Je autorom viacerých náučných kníh a vyše 1000 odborných článkov.

Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie a medzinárodné zdaňovanie. V rámci svojej kontrolnej činnosti sa špecializuje najmä na analytickú činnosť spojenú s transferovým oceňovaním - finančné, porovnávacie a ekonomické analýzy, výpočet a úprava porovnateľných ukazovateľov, práca s databázami. 

Po skončení univerzity pracovala ako metodik – účtovník, analytik a nakoniec ako vedúca ekonomického oddelenia v podniku s celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 1994 bola registrovaná Slovenskou komorou audítorov ako audítor, následne na to založila účtovnícko-audítorskú spoločnosť, ktorá úspešne funguje dodnes. Od roku 2002 je daňovou poradkyňou uznanou Slovenskou komorou daňových poradcov a pred piatimi rokmi úspešne doštudovala súdne znalectvo na „Oceňovanie podnikov". Popri všetkých aktivitách je tiež uznávanou lektorkou seminárov zameraných na problematiku účtovníctva a daní.  


Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov. Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje odborné články a venuje sa prednáškovej činnosti, najmä v Českej republike.

Špecialista na oblasť medzinárodných daňových vzťahov, ktorý pracuje v Daňovej správe SR od roku 1991. Pracovne pôsobí v oblasti metodiky právneho rámca a postupov pri uplatňovaní právnych predpisov SR, medzinárodných zmlúv a legislatívy EÚ v oblasti cezhraničných daňových vzťahov vrátane transferového oceňovania. V súčasnosti je vedúcim oddelenia metodiky zdaňovania v oblasti medzinárodných daňových vzťahov Daňového riaditeľstva SR a obľúbeným lektorom. 

Venuje sa kontrole dane z príjmov právnickej osoby so zameraním na transferové oceňovanie, daň vyberanú zrážkou a daň z príjmov zo závislej činnosti predovšetkým v súvislosti s problematikou medzinárodného prenájmu pracovnej sily. Pravidelne sa zúčastňuje pracovných stretnutí a seminárov organizovaných OECD a IOTA týkajúcich sa transferového oceňovania a zdaňovania nadnárodných spoločností. 


Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu, je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Vysokoškolský učiteľ, ktorý teoretické vedomosti i praktické skúsenosti neustále získava nielen pedagogickou činnosťou, ale aj účtovníckou praxou. Okrem toho sa venuje prednáškovej a lektorskej činnosti v tejto oblasti a vykonáva publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.Venuje sa témam spotrebných a environmentálnych daním, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH, zamestnanec finančnej správy. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe...

 
Daňový poradca, odborník na problematiku účtovníctva a daní, lektor viacerých odborných seminárov a autor odborných článkov, publikácii v renomovaných vydavateľstvách. Účtovníctvu a daniam sa venuje aj v praxi, nakoľko je majiteľom spoločnosti, ktorá spracúva účtovníctvo pre viaceré väčšie či menšie spoločnosti. Patrí medzi obľúbených lektorov vydavateľstva Verlag Dashöfer.

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. V svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu, daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Je odborným konzultantom a špecialistom pre problematiku spotrebných daní. Má VŠ vzdelanie právnického a ekonomického smeru. Počas pôsobenia v colnej správe pracoval na rôznych pozíciách odboru spotrebných daní Colného riaditeľstva SR. Špecializoval sa na metodické usmerňovanie v oblasti daňového dozoru a daňovej kontroly pri správe spotrebných daní. Spolupracoval ako lektor s rôznymi organizáciami. V súčasnom období vystupuje ako konateľ a spoločník v súkromnej poradenskej spoločnosti.


Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.
Je daňovou poradkyňou zapísanou v Slovenskej komore daňových poradcov. Poskytuje komplexné daňové poradenstvo daňovým subjektom z podnikateľského prostredia, právnickým i fyzickým osobám. Venuje sa aj prednáškovej a publikačnej činnosti.
 
Lektorka sa radí medzi špecialistov v oblasti medzinárodného účtovníctva a kontrolingu s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Je docentkou Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dohliadač audítorských spoločností pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR a je tiež členkou organizácie American Accounting Association - Asociácia amerických účtovníkov.

Mzdy a personalistika

Právnička, špecialistka na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a sociálne zabezpečenie s vyše 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Lektorka, pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania a od roku 1994 pracuje ako expert v oblasti pracovného práva, kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Po tom, ako absolvovala právo na univerzite, získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky, poradcu riaditeľa, neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia vo verejnej správe SR, vo viacerých bankách i obchodných spoločnostiach. V súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

JUDr. Terézia Maděřičová

Na začiatku svojej kariéry pracovala ako podniková právnička s pracovnou náplňou postihujúcou všetky oblasti práva. Zúčastnila sa ako členka pracovného tímu na príprave viacerých novelizácií Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. V súčasnosti sa venuje predovšetkým personálnemu a pracovnoprávnemu poradenstvu. Tréningy a semináre, na ktorých vystupuje ako lektorka, sú vedené interaktívne, s množstvom konkrétnych prípadov a príkladov z praxe.

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na proceste pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii, ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce..) Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.


Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov.V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.
 
JUDr. Juraj Mezei, PhD. získal doktorát v oblasti pracovného práva, pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied. Podieľa sa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.

Odborník z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD

Právo a manažment


Psychológ, kouč, supervízor, diagnostik, assessor pre výber a kariérny rast, tréner a odborný poradca pre marketing a predaj. Ako lektor absolvoval mnoho sociálno-psychologických výcvikov pre pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní a pracovníkov firiem nielen na Slovensku, ale i v Českej republike.

Advokátka, ktorá už počas štúdia nadobudla skúsenosti v komerčnej sfére v pozícii vedúcej projektov a riadenia marketingových spoločností. Po absolvovaní právnej praxe vo verejnej správe vykonáva advokátsku prax od roku 2009 samostatne. Je držiteľkou licencie mediátorky na riešenie sporov mimosúdnou cestou, pravidelne publikuje a vedie semináre, najmä v oblasti práva nehnuteľností, medicínskeho a rodinného práva a práva obchodných spoločností.

Uznávaná lektorka s množstvom skúseností v oblasti práva už niekoľko rokov vedie v našej spoločnosti seminár týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Okrem teoretických poznatkov poskytuje účastníkom odpovede a cenné rady z praxe.

Ukončila postgraduálne doktorandské štúdium na Katedre psychologických vied, FSVaZ, UKF v Nitre. Od roku 1997 do 2007 pôsobila ako členka vrcholového manažmentu v pozícii riaditeľky ľudských zdrojov. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry psychologických vied, FSVaZ, UKF v Nitre. Primárny záujem venuje disciplínam, ako: sociálna psychológia, psychológia manažmentu, aplikácia PCA v poradenstve a organizácii, riadenie ľudských zdrojov a vedenie sociálno-psychologických výcvikov. Paralelne pôsobí ako lektor a poradca v rozvoji potenciálu ľudí a vedení zážitkových skupín v intenciách PCA. 

Odborník na zmenkové právo a skúsený advokát, zároveň pôsobí na Ústave súkromného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. Okrem zmenkového práva má skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného práva, práva duševného vlastníctva, nehnuteľností a procesného práva v zastupovaní pred súdmi...


Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Právnička so zameraním na Aquis Communitare, colné právo, právo duševného vlastníctva, občianske právo, správne právo. Pracovala na právnom odbore Colného riaditeľstva Slovenskej republiky. V rokoch 2007 – 2012 pôsobila v Európskej komisii na Generálnom direktoriáte pre dane a colnú úniu. V súčasnosti pracuje ako právnik v advokátskej kancelárii PROSMAN a PAVLOVIČ.

Vyštudovala farmáciu, následne pracovala 15 rokov ako manažérka na rôznych pozíciách vo farmaceutických spoločnostiach. Počas svojej praxe úspešne viedla projekty a tímy a rozvíjala potenciál ich členov. Ako koučujúca manažérka si uvedomila významnosť koučingu, ako nástroja pri rozvoji a dosahovaní cieľov. Rozhodla sa preto koučinug venovať profesionálne.

V súčasnosti pracuje ako kouč a lektor v spoločnosti EdWell, ktorú založila s poslaním poskytovať klientom možnosť objaviť vlastný potenciál a nájsť samého seba v rôznych oblastiach života – profesijnej aj súkromnej. Lektorka absolvovala výcviky:  EFT (Emotional Freedom Techniques), RELEASE Technique, Integratívna práca s motiváciou a zmenou (prebieha)...

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a zna-losti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy. Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problé-mov klientov a aplikácia win - win riešení.

Je zakladajúcim partnerom spoločnosti JNC Legal. Má skúsenosti najmä v obchodnom, zmluvnom a konkurznom práve. Okrem toho často zastupuje klientov v súdnych konaniach. Je členom Slovenskej advokátskej komory, Českej advokátskej komory a AIJA (International  Association of Young Lawyers). V roku 2010 bol zapísaný do zoznamu konkurzných a reštrukturalizačných správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR. Okrem mnohých aktivít sa podieľa na projekte Svetovej banky Doing Business, analyzujúcom legislatívny rámec podnikania v SR.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti  pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva. Publikovala viaceré odborné a vedecké práce z oblasti verejnej správy a osobitne sa venuje problematike správneho konania.  Zároveň pôsobí ako členka riešiteľských kolektívov viacerých grantov...


Skúsený lektor s bohatými praktickými skúsenosťami. Začínal ako programátor, má za sebou tridsaťročnú prax vo výrobných podnikoch. Viac ako 20 rokov sa venuje lektorskej činnosti. Koučovanie študoval aj na stážach vo Veľkej Británii.

Lektorka absolvovala Projekt „Tréning trénerov manažmentu“ pod vedením hlavných trénerov Notingham Trent University, Roffey Park Management Institute (UK). Niekoľko rokov pracovala ako projektový manažér - senior konzultant, od roku 1997 pôsobí na slovenskom i českom trhu ako profesionálny tréner, poradca a kouč... Držiteľka certifikátu Thames Valley University London pre „Tréning, učenie a rozvoj” je tiež autorkou desiatok úspešných tréningových manuálov.

Pôsobí dlhodobo v oblasti verejného obstarávania s osobitnou špecializáciou na elektronické aukcie. V súčasnosti stojí na čele Asociácie poskytovateľov elektronických aukcií. V minulosti pôsobil okrem iného aj ako externý poradca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pre oblasť elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní a vedúci referátu verejného obstarávania v Národnej rade Slovenskej republiky.

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Má bohaté skúsenosti s realizáciou postupov verejného obstarávania pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ a taktiež s poradenstvom v oblasti vereného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov. Venuje sa publikačnej činnosti, lektorovaniu a poradenskému servisu. Je autorka publikácie Centrálne verejné obstarávanie vydavateľstva Verlag Dashöfer.

Po absolvovaní magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského pokračoval v doktorandskom štúdiu na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Pôsobil v Inštitúte pre aproximáciu práva a dlhodobo v advokácii. Je spoluzakladateľom a vedúcim partnerom advokátskej kancelárie MAPLE & FISH v Bratislave. Viliam Karas je taktiež členom katedry Medzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity, kde prednáša právo Európskej únie. Je spoluautorom prvej vysokoškolskej učebnice Európskeho práva na Slovensku.
Od roku 2007 pôsobí ako právny poradca Úradu pre verejné obstarávanie. Počas svojej doterajšej právnej praxe nadobudol Viliam Karas rozsiahle skúsenosti z oblasti korporátneho práva. Poskytoval právne poradenstvo zahraničným spoločnostiam pri zakladaní tuzemských i zahraničných obchodných spoločností v Slovenskej republike. Takisto pôsobil ako právny poradca významných zahraničných investorov, najmä talianskeho a ázijského pôvodu, pri zakladaní a výstavbe priemyselných parkov. Rozsiahle skúsenosti nadobudol v oblasti fúzií, akvizícií a joint ventures obchodných a bankových spoločností. Viliam Karas sa zameriava i na koncentrácie, právo hospodárskej súťaže a zastupovanie v konaní na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky a vo veľkej miere na právo verejného obstarávania.

Je advokátkou zapísanou v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V súčasnosti spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners v Bratislave, kde sa popri viacerým právnym oblastiam venuje aj právu verejného obstarávania.


Dlhoročný odborník na problematiku účtovníctva, daní a pracovného práva, autor odborných článkov v renomovaných vydavateľstvách. Účtovníctvu a daniam sa venuje aj v praxi, nakoľko vykonáva podnikateľské poradenstvo a poskytuje účtovné a ekonomické služby. Patrí medzi obľúbených autorov nášho vydavateľstva.

Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil od júla 2004 na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa zaoberal rozhodovacou praxou o námietkach vo verejnom obstarávaní, a to na pozícii predsedu komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach.
Od júna 2005 Tomáš Šlachta pracoval na Implementačnej agentúre environmentálnych investičných projektov pri Ministerstve životného prostredia SR na pozícii vedúceho oddelenia ex-ante kontroly verejného obstarávania a neskôr vedúceho Oddelenia overovania verejného obstarávania a právnych služieb, kde sa zaoberal najmä administratívnym overovaním verejného obstarávania na projektoch, spolufinancovaných z Operačného programu životné prostredie.
Od januára 2010 pôsobí ako spoločník, konateľ a konzultant v spoločnosti Tendrex s. r. o., ktorá sa zaoberá realizáciou verejných obstarávaní, poskytovaním komplexného ako aj ad hoc poradenstva k procesom verejného obstarávania a školeniami vo verejnom obstarávaní.
Vo svojej praxi sa venuje aj špecifikám verejného obstarávania vo vzťahu k projektom financovaným z fondov EÚ.
Tomáš Šlachta je od roku 2009 členom kolektívu časopisu Newsletter pre verejné obstarávanie (Verlag Dashöfer), kde mu okrem množstva článkov vyšla v roku 2011 samostatná brožúra Verejné obstarávanie pri čerpaní fondov EÚ.


Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Pôsobí v na Fakulte managementu UK ako odborný asistent. Vedie seminár z predmetu Oceňovanie podnikov a cvičenia z predmetu Finančný manažment. Vo svojej praxi sa zameriava najmä na problematiku oceňovania podnikov, medzinárodné finančné trhy a portfólio manažment. Zúčastnil sa viacerých zahraničných učiteľských mobilít a konferencií. Je spoluautorom odborných monografií a článkov, ktoré boli publikované v domácich, ako aj zahraničných vydavateľstvách. Popri akademickej práci pôsobil taktiež, ako finančný analytik v Slovenskej Sporiteľni a.s. a ako senior analytik v spoločnosti Tacoma Consulting a.s.

Pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave na katedre podnikových financií. Pôsobí v štyroch predmetoch zameraných na financie podniku. Aktívny je aj ako analytik a má pracovné skúsenosti z banky, printových médiách i finančného sprostredkovania.

Zaoberá sa problematikou zdravotníctva, najmä oblasťou zdravotných poisťovní z právneho hľadiska. Pre portál už publikovala viacero článkov zameraných napr. na novely v zdravotníctve, ale aj na iné zaujímavé témy.

Má skúsenosti so správou nehnuteľností a táto oblasť je aj predmetom jej príspevkov na portál Právo a prax nehnuteľností a do online knihy Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie. 

Vyučuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, no skúseností má aj z praxe. Zaoberá sa občianskym a obchodným právom.

Skúsenosti s riadením firiem získal na rôznych pozíciách v medzinárodných aj slovenských firmách v priebehu viac ako 20 rokov.  Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov. Výsledky a postupy k ich dosiahnutiu prezentoval na viacerých medzinárodných konferenciách v Európe. Špecializuje sa na finančný manažment, no výrazné úspechy dosiahol v oblasti riadenia ľudí, projektového riadenia a manažmentu zmien.

Venuje sa občianskému, obchodnému a pracovnému právu, ale v praxi má skúsenosti aj s nehnuteľnosťami a okrajovo pozemkovými spoločenstvami. Pre portál publikuje najmä články zamerané na správu bytových domov.

Verejná správa

Lektorka pracuje na odbore základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Venuje sa tvorbe štátnej politiky na úrovni ministerstva, koncepčnej a koordinačnej činnosti na úrovni ministerstva...

Skúsený daňový odborník s 19 - ročnou praxou pôsobil ako daňový kontrolór, šéf daňovej kontroly DRSR na úrovni námestníka GR pre kontrolu daní i ako vzdelávač na Daňovej škole DRSR. Ako odborný garant bol súčasťou niekoľkých vzdelávacích projektov, v roku 2007 bol ako národný expert pre vzdelávanie daňových orgánov v EÚ členom projektovej skupiny pre tvorbu plánu strategického vzdelávania. Je autorom viacerých náučných kníh a vyše 1000 odborných článkov.

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov problematiky verejného obsatarávania. Venuje sa príprave a realizácií verejných súťaží, užších súťaží, rokovacích konaní so zverejnením i bez zverejnenia ako aj podprahovým metódam verejného obstarávania. Zároveň vykonáva poradenskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe ponúk pre uchádzačov.

Pôsobí na útvare miestneho kontrolóra v Mestskej časti Bratislava Petržalka. Zároveň  pôsobí v konfederácií odborových zväzov Slovenskej republiky na pozícií predseda rady mladých. Lektor sa venuje písaniu príspevkov do odborných publikácií zameraných na kontrolu a korekciu smerníc z prostredia verejnej správy...


Lektorka s niekoľkoročnou praxou v oblasti verejného obstarávania. Publikuje články a vykonáva poradenský servis pre klientov vydavateľstva VERLAG DASHOFER. Je autorkou publikácie „Centrálne verejné obstarávanie".

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Odborníčka na oblasť pedagogickej diagnostiky v materskej školy, ako aj na oblasť evalvácie v školách. Má praktické skúsenosti vďaka jej pôsobeniu na základnej škole.

Technika

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni zastupoval slovenskú colnú správu v odborných komisiách a pracovných skupinách v Bruseli. Pôsobil aj ako lektor odborného vzdelávania v rámci profesijnej prípravy colníkov a zároveň svoju lektorskú činnosť realizoval aj v komerčnej sfére. Má VŠ vzdelanie ekonomického smeru. V súčasnom období vystupuje ako colný poradca v súkromnej spoločnosti.

<p align="left">Odborný radca na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k&nbsp;informáciám. Venuje sa pravidelnej autorskej a&nbsp;publikačnej činnosti&nbsp;v oblasti ochrany a&nbsp;tvorby životného prostredia.</p>

Pôsobí ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR. Je vo viacerých pracovných skupinách pre hraničné vody. Má dlhoročnú prax vo vodárenskej spoločnosti a na prvom stupni štátnej vodnej správy. 


Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ing. Vasil Ivanov

Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti. Je členom skúšobnej komisie na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov z oblasti investičnej výstavby vo viacerých odborných časopisoch.

Expert na zmluvné vzťahy vo výstavbových projektoch, právnik spoločnosti Metrostav, a.s., vyučujúci na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej, pravidelný speaker na konferenciách napríklad pre FIDIC, súdny znalec, adjudikátor a rozhodcu. Je tiež autorom publikácie "International Construction Contract Law ", vydanej v januári tohto roku u prestížneho britského nakladateľstva Wiley Blackwell.

Juraj Klukan je odborníkom v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie a využívania druhotnej energie vznikjúcej v technologických procesoch. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Od roku 1991 sa venuje oblasti energetickej efektívnosti – v rokoch 1992-94 ako vedúci oddelenia technického rozvoja v Elektrárni Nováky, od roku 1994 po absolvovaní špecializovaného štúdia organizovaného Energetickým centrom EÚ pôsobí ako energetický poradca a energetický auditor.  Ako asociovaný senior konzultant spoločnosti DNV KEMA Energy v  Bonne pôsobí tiež v rámci medzinárodných projektov organizovaných EÚ, UNDP, EBRD a Worldbank.

 
Autorizovaná bezpečnostná technička a technička požiarnej ochrany. Vykonávala funkciu staršieho referenta pre BOZP a PO pre ozbrojené zložky a to až do roku 2008. Odvtedy sa venuje poradenstvu v tejto oblasti.

Lektor, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a tajomník Komisie pre odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Dr. Ing. Milan Oleríny

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne. Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na prípravách projektov nákupných centier, administratívnych objektov, tlačiarne, logistického centra i na výstavbe štadiónu. V minulosti pracoval ako konzultant na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, ako expert OSN na projektoch UN DP pre výberové konania a podmienky FIDIC v strednej Ázii... Momentálne pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe, pracuje tiež ako expert na príprave investičných pro-jektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC, venuje sa publikačnej činnosti i vzdelávaniu - vedie úspešné prednášky i semináre na tému FIDIC, počas svoje praxe preškolil viac ako 1300 osôb.

Odborníčka v legislatíve technických zariadení, má nespočetné množstvo skúseností získaných v pracovnej praxi. V súčasnosti je využívaná ako lektorka seminárov zameraných na súvisiacu problematiku.

Je docentkou v Ústave manažmentu STU a zároveň prednáša a vedie semináre. V odbornej praxi sa zaoberá projektovým riadením v stavebníctve a finančným riadením v stavebnom podniku, podieľa sa na príprave projektov pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, spolupracuje so Spoločnosťou pre projektové riadenie SR a je predsedníčkou Správnej rady Slovenského inštitútu pre projektové riadenie.

Vyštudoval Fakultu architektúry STU v roku 1983, v rôznych funkciách pôsobil na Ústave stavebníctva a architektúry SAV, od roku 1989 má vlastný architektonický ateliér a od roku 1993 učí na Fakulte architektúry STU. V rokoch 1991-94 bol predsedom Komisie životného prostredia a ochrany prírody Mestského zastupiteľstva hl.m. SR Bratislavy. Od roku 2006 je predsedom Inštitútu pre energeticky pasívne domy. Špecializuje sa na "zelenú" architektúru (na FA STU prednáša Udržateľný rozvoj sídiel, Alternatívne technológie v architektúre, vedie ateliéry v zameraní "Ekologicky viazaná tvorba").

Ing. Ľubomír Žiak

Pôsobí ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v medzinárodných projektoch, medzi inými na stretnutiach strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v pracovných orgánoch Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia i v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC).

Autorizovaný bezpečnostný technik, požiarny technik, špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií.

Autor, ktorý má dlhoročné skúsenosti a znalosti v oblasti BOZP v doprave. Takisto sa venuje témam sociálnej legislatívy. 
 
Odborník na problematiku odpadového hospodárstva so špecializáciou na  odpady z elektrických a elektronických zariadení  (OEEZ) a odpady z použitých batérií a akumulátorov. Marián Strýček sa zaoberá aj problematikou predchádzania vzniku odpadov a prípravy na opätovné použitie, hlavne OEEZ.