Semináre

Stavebníctvo a nehnuteľnosti

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Projekt pre stavebné povolenie, zhotoviteľská dokumentácia a iné praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 20.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Seminár rozoberá vzorové prípadové štúdie podmienok FIDIC v časti prípravy (príprava zadaní, projektové práce), ako aj vlastnej realizácie na základe praxe lektora z projektov u nás, aj v zahraničí (Balkán, Rusko, Stredná Ázia). 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 20.11.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Seminár je určený komukoľvek, kto má záujem sa zorientovať v právnych a manažérskych aspektoch veľkých výstavbových projektov z hľadiska vnútroštátnych zákaziek, ale aj zahraničných projektov...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 21.11.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese!

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 27.11.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské organizácie a v neposlednom rade družstvá, majú voči vlastníkom bytov isté povinnosti, ktoré sú dané legislatívou. Zároveň aj vlastníci majú povinnosti voči správcom, družstvám a spoločenstvám, no najmä voči svojmu majetku. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Zúčastnite sa špeciálneho školenia zameraného na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 1.12.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Oboznámte sa s požiadavkami kladenými na zhotoviteľa stavby alebo na zhotoviteľov častí stavby a s obsahom a rozsahom činností stavbyvedúceho a vedúceho montéra...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 5.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské organizácie a v neposlednom rade družstvá, majú voči vlastníkom bytov isté povinnosti, ktoré sú dané legislatívou. Zároveň aj vlastníci majú povinnosti voči správcom, družstvám a spoločenstvám, no najmä voči svojmu majetku. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 5.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 11.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské organizácie a v neposlednom rade družstvá, majú voči vlastníkom bytov isté povinnosti, ktoré sú dané legislatívou. Zároveň aj vlastníci majú povinnosti voči správcom, družstvám a spoločenstvám, no najmä voči svojmu majetku. Práv a povinností je veľké množstvo a je dôležité, aby o nich vlastníci vedeli. Aby vedeli, čo si môžu nárokovať, čo môžu žiadať od svojho správcu, ale aj to za čo zodpovedajú a aké môžu byť následky nedodržania povinností, ktoré ukladá právny predpis.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 13.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Školenie je zamerané na zmeny v legislatíve pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh (zákon 133/2013) v nadväznosti na nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.305/2011. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 14.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 150 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Nové trendy v správe a údržbe budov – facility management. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 24.1.2018
Miesto: Bratislava