Semináre

Manažment a finančné riadenie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 640 € bez DPH

Doba trvania: 3-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Praktické trojdňové školenie ponúkne účastníkom cenné informácie z oblasti kontrolingu a manažérskeho účtovníctva. Školenie je bohaté na príklady z praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 90 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 13:30-17:00

Viac informácií a registrácia

Téma

Keď náš stres prekročí určitú hodnotu, je dobré vedieť, čo si máme v duchu povedať, aby sme uvoľnili svoj stres i stres zúčastnených ľudí.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 440 € bez DPH

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-17.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Líder – vodca je človek, ktorý plní pracovné úlohy prostredníctvom iných ľudí. Stojí pri tom medzi dvomi kameňmi: Na jednej strane sú city a dobré medziľudské vzťahy na pracovisku. Na druhej strane sú pracovné výsledky, podľa ktorých je hodnotený on i jeho tím a ktoré bez určitého nátlaku jeho ľudia nedosiahnu.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 21.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Počas školenia sa oboznámite so základnými prístupmi k riadeniu finančných tokov a hodnoteniu finančnej stability firmy. Uvedené ukazovatele a modely poskytujú významné informácie o reálnej ekonomickej pozícii firmy, ktoré sú potrebné nielen pre pracovníkov firmy, ktorých agendou je oblasť riadenia jej ekonomiky, ale aj pre komunikáciu s obchodnými partnermi a komerčnými bankami. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 22.11.2017
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 22.11.2017, Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Stres v práci väčšinou nespôsobuje samotná práca, ale predovšetkým spôsob, ako pristupujeme k práci. Seminár umožní posilniť zručnosti umožňujúce zvládať stres a naučiť sa, ako sa vysporiadať so záťažovými a krízovými situáciami. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 23.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Obsahom seminára je priblížiť v procese rýchlych zmien základné princípy strategického rozhodovania tak, aby firma zadefinovaním cieľov zrealizovala čo najefektívnejší spôsob realizácie svojich podnikateľských zámerov. Cieľom je, na princípe včasného varovania poskytnúť informácie o identifikovaní potenciálnych rizík finančných porúch firmy.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 23.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 330 € bez DPH

Doba trvania: 2-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Zámerom kurzu je rozvíjať  a podporiť sociálne kompetencie zamestnancov podporujúce úspešné riešenie konfliktov v pracovnom prostredí. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 23.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom seminára je, aby účastníci získali skúsenosti pri efektívnom riadení svojich budúcich  pohľadávok, nadobudli schopnosti a zručnosti pri hodnotení finančnej stability odberateľov a  využili varovné signály platobnej neschopnosti odberateľov pre minimalizáciu strát z obchodných vzťahov.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 24.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese!

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 27.11.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 27.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Workshop pozostáva z teoretickej aj sebaskúsenostnej časti, ktorá predpokladá určitú mieru ochoty zdieľania v skupine. Pomáha identifikovať rizikové signály vyhorenia a oboznamuje so spôsobmi ako vyhoreniu predísť.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 28.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Zámerom kurzu je rozvíjať  a podporiť  kompetencie  zamestnancov prideliť zodpovednosť a autoritu podriadenému za účelom splnenia úlohy, spôsobom ktorý je pre podriadeného motivačný. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 4.12.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 5.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom finančného controllingu je zabezpečenie finančnej rovnováhy podniku v každom okamihu jeho činnosti. Príďte načerpať nové poznatky. Obsahom seminára bude controlling pracovného kapitálu, a to controlling pohľadávok, zásob a záväzkov, ďalej controlling priebežnej likvidity, controlling krátkodobých prebytkov a schodkov likvidity, finančné plánovanie a finančná kontrolu. V prípade nejasností je samozrejme dosť priestoru na diskusiu...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 7.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Seminár je vedený hlavne formou tréningu v zručnostiach profesionálnej komunikácie. Ako komunikovať efektívne a diplomaticky so zákazníkmi, obchodnými partnermi a kolegami Vám ukáže psychológ s dlhoročnou praxou. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 7.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Pohľadávky v podniku častokrát vedia narobiť veľa problémov. Do portfólia sme preto zaradili aj tému zameranú na controlling pohľadávok. Nechajte si poradiť od skúseného odborníka...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 8.12.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom seminára je pomôcť účastníkom pochopiť rozdiel medzi finančným účtovníctvom a manažérskym účtovníctvom na praktických príkladoch. Na vzorových prípadových štúdiách sa účastníci oboznámia s pozitívnymi i negatívnymi dôsledkami manažérskych rozhodnutí.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 12.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Počas kurzu vám poskytneme historický a súčasný nový pohľad na odmeňovanie. Poskytneme vám pohľad na odmeňovanie z pohľadu majiteľov, manažérov a zamestnancov, z pohľadu personálneho aj finančného manažéra. Poskytneme vám návod ako odmeňovanie riadiť, nie tolerovať. Ukážeme dopad legislatívnych zmien na výšku odmien a riešenie, ako ušetriť na nákladoch na odmeny a súčasne zachovať ich výšku pre zamestnancov. Poskytneme návod, ako efektívne zostaviť rozpočet. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 12.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Presvedčte sa, či sú Vaše ciele vhodne nastavené a nechajte sa inšpirovať novými podnetmi na našom seminári. Seminár poskytne návod, ako vhodne vytýčiť ciele a ako ich čo najefektívnejšie dosiahnuť prostredníctvom overených metód a systémov riadenia a merania cieľov. Poukážeme aj na časté chyby pri tvorbe cieľov, aby sme zvýšili produktivitu a efektívnosť ako aj celkovú výkonnosť podniku. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 13.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Máte dokonalý prehľad o firemných financiách?

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 14.12.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 15.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Telefón je výborným pomocníkom pri spoluvytváraní firemnej kultúry a imagu, šetrí  čas a námahu. Efektívne  telefonovanie je náročnou disciplínou vyžadujúcou komunikačnú obratnosť, koncentráciu, precíznosť...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 15.12.2017
Miesto: Bratislava