Semináre

BOZP, enviro, revízie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Získajte komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 23.11.2017
Miesto: Žilina
Najbližší garantovaný termín: 5.12.2017, Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácii o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 23.11.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-15.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Prinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti s Oznamovacou povinnosťou užívania vôd pre vodnú bilanciu a Národný register znečisťovania.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 28.11.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 185 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 28.11.2017
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 28.11.2017, Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Zúčastnite sa špeciálneho školenia zameraného na právne predpisy týkajúce sa manipulácie so stavebnými materiálmi s obsahom azbestu.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 1.12.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Oboznámite sa s novelou  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 5.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.30

Viac informácií a registrácia

Téma

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia - kvalita, správne delikty, poplatková povinnosť...

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 6.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Získajte komplexné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na seminári Vám vysvetlíme legislatívu súvisiacu s BOZP. Seminár je vedený autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorý Vám objasní všetky otázky súvisiace s legislatívou a praxou BOZP.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 6.12.2017
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Cieľom seminára je poskytnúť pomoc prevádzkovateľom pracovných činností pre rýchle zorientovanie sa v tejto problematike vrátane spracovania hodnotenia rizika vlastnými silami. Hodnotenie rizika poslúži ako pomôcka pri následnom určení výšky finančného krytia.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 7.12.2017
Miesto: Žilina

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 € bez DPH

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Viac informácií a registrácia

Téma

Oboznámte sa s aktuálnymi zmenami v zákone o ochrane pred požiarmi a vyhláškou o požiarnej prevencii. Oba dokumenty sú účinné už od 1.9.2015. Okrem dôležitých informácii o zmenách a novinkách v tejto oblasti sa dozviete aj užitočné rady ako sa s nimi efektívne vysporiadať v praxi. Vyhnite sa pokutám a buďte pripravení!

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 13.12.2017
Miesto: Bratislava