Spolo─Źnos┼ą Verlag Dash├Âfer, s.r.o., so s├şdlom: ┼Żelezni─Źiarska 13, 811 04 Bratislava, I─îO: 35 730 129, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I., Oddiel: Sro, Vlo┼żka ─Ź├şslo: 15765/B vyd├íva tieto V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky:

 

I.

Vymedzenie v┼íeobecn├Żch pojmov

 

 1. vydavate─żstvo - spolo─Źnos┼ą Verlag Dash├Âfer, s.r.o., so s├şdlom: ┼Żelezni─Źiarska 13, 811 04 Bratislava, I─îO: 35 730 129, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I., Oddiel: Sro, Vlo┼żka ─Ź├şslo: 15765/B, pon├║kaj├║ca a poskytuj├║ca produkt;
 2. z├íkazn├şk - fyzick├í osoba a podnikate─ż, ktor├Ż si objedn├í produkt;
 3. fyzick├í osoba - osoba, ktor├í pri uskuto─Ź┼łovan├ş objedn├ívky nekon├í v r├ímci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. podnikate─ż - podnikate─żom sa rozumie najm├Ą ka┼żd├í pr├ívnick├í osoba v zmysle vymedzen├ş Ob─Źianskeho z├íkonn├şka, a teda zdru┼żenie fyzick├Żch alebo pr├ívnick├Żch os├┤b, ├║─Źelov├ę zdru┼żenie majetku, jednotka ├║zemnej samospr├ívy ako aj in├Ż subjekt vymedzen├Ż osobitn├Żm pr├ívnym predpisom. Podnikate─żom sa rovnako rozumie aj osoba zap├şsan├í v obchodnom registri, osoba zap├şsan├í v ┼żivnostenskom registri, osoba ktor├í podnik├í na z├íklade in├ęho ako ┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia ako aj fyzick├í osoba vykon├ívaj├║ca po─żnohospod├írsku v├Żrobu, ktor├í je zap├şsan├í do osobitnej evidencie.
 5. produkt - ak├Żko─żvek produkt patriaci do portf├│lia vydavate─żstva, ktor├Ż je vyd├ívan├Ż vydavate─żstvom v tla─Źenej ─Źi on-line podobe, slu┼żba ─Źi m├ędium. Produktom sa rozumie najm├Ą: tla─Źen├í pr├şru─Źka, on-line kni┼żnica, on-line pr├şru─Źka, on-line ─Źasopis, on-line kurz, ─Źasopis, bro┼ż├║ra, on-line semin├ír, on-line video, videosemin├ír ako aj produkt na CD ─Źi USB;
 6. stav techniky - za stav techniky sa pova┼żuje ka┼żd├í elektronick├í vymo┼żenos┼ą, ktor├í bola na verejnosti uveden├í, bez oh─żadu na to ─Źi sa jej poskytuje priemyselno-pr├ívna ochrana;
 7. strany - vydavate─żstvo a z├íkazn├şk;
 8. ponuka produktu - ponuka produktu zo strany vydavate─żstva predstavuje n├ívrh na uskuto─Źnenie objedn├ívky a n├ísledn├ę uzatvorenie k├║pnej zmluvy zo strany vydavate─żstva;
 9. objedn├ívka - prejav v├┤le z├íkazn├şka smeruj├║ci k zak├║peniu z├íkazn├şkom vybran├ęho produktu;
 10. uskuto─Źnenie objedn├ívky - odoslanie objedn├ívky vydavate─żstvu prostredn├şctvom on-line formul├íra;
 11. uzavretie k├║pnej zmluvy - k├║pna zmluva sa pova┼żuje za uzavret├║ okamihom potvrdenia objedn├ívky zo strany vydavate─żstva;
 12. ├║─Źet - bankov├Ż ├║─Źet vydavate─żstva;
 13. zaplatenie k├║pnej ceny produktu - zaplaten├şm k├║pnej ceny produktu sa rozumie okamih prip├şsania pe┼ła┼żn├Żch prostriedkov na ├║─Źet vydavate─żstva, a to aj v pr├şpade platby na dobierku (na po┼íte, kuri├ęrovi), na z├íklade fakt├║ry (ktor├í bola doru─Źen├í spolu s tovarom z├íkazn├şkovi po┼ítou alebo kuri├ęrom) ─Źi na z├íklade predfakt├║ry. V pr├şpade osobnej k├║py na adrese vydavate─żstva sa za zaplatenie produktu pova┼żuje okamih prevzatia k├║pnej ceny zamestnancom, pr├şpadne inou poverenou osobou vydavate─żstva;
 14. n├íkup na spl├ítky - n├íkup produktu s postupn├Żm spl├ícan├şm k├║pnej ceny, a to na z├íklade predch├ídzaj├║cej p├şsomnej dohody s vydavate─żstvom.
 15. po┼ítov├í preprava - po┼ítovou prepravou sa rozumie preprava produktu po┼ítov├Żm doru─Źovate─żom.

 Pojmy s├║ v texte pou┼żit├ę v pr├şslu┼ínom gramatickom tvare.

 II.

V┼íeobecn├ę ├║vodn├ę ustanovenia

 Predmetom ─Źinnosti vydavate─żstva je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu objednan├ęho z├íkazn├şkom. V┼íetky pr├íva k produktom, najm├Ą autorsk├ę pr├ívo, licen─Źn├ę pr├ívo a pr├ívo priemyseln├ęho vlastn├şctva s├║ vo v├Żhradnom vlastn├şctve vydavate─żstva. Tieto pr├íva s├║ chr├ínen├ę tak z├íkonom ─Ź. 618/2003 Z.z.  o autorskom pr├íve a pr├ívach s├║visiacich s autorsk├Żm pr├ívom (Autorsk├Ż z├íkon) v platnom znen├ş ako aj predpismi upravuj├║cimi ochranu priemyseln├Żch pr├ív v platnom znen├ş. V┼íetky pr├íva vydavate─żstva s├║ vyhraden├ę, a to najm├Ą pr├ívo na kop├şrovanie, distrib├║ciu a preklad produktu. Bez predch├ídzaj├║ceho p├şsomn├ęho s├║hlasu vydavate─żstva nesmie by┼ą ┼żiadna ─Źas┼ą produktu ┼í├şren├í, a to akouko─żvek dostupnou formou s prihliadnut├şm na s├║─Źasn├Ż stav techniky (hlavne tla─Źou, fotok├│piou, elektronick├Żm alebo in├Żm pr├şstupn├Żm sp├┤sobom). Z├írove┼ł nesmie by┼ą ┼żiaden z produktov, a to ani jeho ─Źas┼ą ┼í├şren├Ż pomocou pou┼żitia elektronick├Żch off-line syst├ęmov, a za ich pomoci alebo prostredn├şctvom nich spracovan├Ż, ┼í├şren├Ż alebo ukladan├Ż do pam├Ąti.

 1. Ponuka produktu predstavuje n├ívrh na uzatvorenie zmluvy zo strany vydavate─żstva. Tento n├ívrh nie je z├ív├Ązn├Ż tak pre z├íkazn├şka  ako pre vydavate─żstvo, nako─żko to m├┤┼że kedyko─żvek, a┼ż do ─Źasu uveden├ęho v ─Źl. III ods. 2 V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok,  t├║to ponuku zru┼íi┼ą.  Uskuto─Źnenie objedn├ívky zo strany z├íkazn├şka sa pova┼żuje sa akcept├íciu ponuky, pri─Źom ide o prejav v├┤le z├íkazn├şka smeruj├║ci k uzatvoreniu k├║pnej zmluvy. Objedn├ívku uskuto─Źn├ş z├íkazn├şk prostredn├şctvom on - line formul├íra  na pr├şslu┼ínej webovej adrese vydavate─żstva. Odoslanie objedn├ívky predstavuje prv├Ż krok z├íkazn├şka k uzatvoreniu k├║pnej zmluvy. Objedn├ívku potvrdzuje vydavate─żstvo, o jej potvrden├ş informuje e-mailom z├íkazn├şka. Okamihom potvrdenia objedn├ívky vydavate─żstvom sa objedn├ívka st├íva z├ív├Ąznou.

 

III.

Pr├íva a povinnosti vydavate─żstva

 1. Vydavate─żstvo m├í pr├ívo meni┼ą portf├│lio svojich produktov, a to kedyko─żvek, s prihliadnut├şm na aktu├ílny z├íujem z├íkazn├şkov.
 2. Vydavate─żstvo m├í pr├ívo stiahnu┼ą produkt z portf├│lia a┼ż do ─Źasu potvrdenia objedn├ívky z├íkazn├şkovi.
 3. Vydavate─żstvo je opr├ívnen├ę uplat┼łova┼ą vlastn├şcke pr├ívo k produktu a┼ż do ─Źasu jeho prevzatia z├íkazn├şkom. V pr├şpade n├íkupu na spl├ítky je vlastn├şkom produktu vydavate─żstvo a┼ż do zaplatenia celej k├║pnej ceny. V pr├şpade predaja produktu s mo┼żnos┼ąou jeho testovania je vydavate─żstvo vlastn├şkom tohto produktu aj po jeho odovzdan├ş z├íkazn├şkovi a po zaplaten├ş celej k├║pnej ceny.  Ak z├íkazn├şk prejav├ş z├íujem o n├şm testovan├Ż produkt, vlastn├şcke pr├ívo k nemu nadob├║da pod─ża dohody medzi n├şm a vydavate─żstvom.
 4. Vydavate─żstvo je opr├ívnen├ę upravova┼ą cenu jednotliv├Żch produktov, a to a┼ż do ─Źasu uskuto─Źnenia objedn├ívky zo strany z├íkazn├şka.
 5. Vydavate─żstvo m├í pr├ívo meni┼ą podobu nosi─Źa aktualiz├ície.
 6. Vydavate─żstvo m├í pr├ívo uchov├íva┼ą osobn├ę ├║daje z├íkazn├şka, a na z├íklade t├Żchto mu pravidelne zasiela┼ą inform├ície o nov├Żch produktoch, pr├şpadne z├íkazn├şkom u┼ż zak├║pen├Żch, av┼íak aktualizovan├Żch produktoch.
 7. Vydavate─żstvo je opr├ívnen├ę pou┼żi┼ą osobn├ę ├║daje z├íkazn├şka na marketingov├Ż v├Żskum, reklamu, teleslu┼żby a na nadviazanie obchodov pre existuj├║ce i bud├║ce produkty vydavate─żstva.
 8. Vydavate─żstvo m├í pr├ívo nepotvrdi┼ą objedn├ívku z├íkazn├şkovi z d├┤vodov hodn├Żch osobitn├ęho zrete─ża.
 9. Vydavate─żstvo je opr├ívnen├ę odosla┼ą produkt z├íkazn├şkovi a┼ż po ├║plnom zaplaten├Ż k├║pnej ceny produktu.  To plat├ş aj v pr├şpade osobn├ęho predaja, kedy je vydavate─żstvo opr├ívnen├ę odovzda┼ą z├íkazn├şkovi produkt a┼ż po zaplaten├ş celej k├║pnej ceny. V├Żnimku tvor├ş n├íkup na spl├ítky, ktor├Ż v┼íak mus├ş by┼ą dohodnut├Ż vopred.  
 10.    Vydavate─żstvo nesie zodpovednos┼ą za pr├şpadn├ę vady produktu a┼ż do jeho odovzdania z├íkazn├şkovi, t├Żmto okamihom prech├ídza na z├íkazn├şka zodpovednos┼ą za pr├şpadn├ę vady produktu. Ak sa produkt zasiela z├íkazn├şkovi po┼ítou, zodpovednos┼ą za pr├şpadn├ę vady produktu prech├ídza na z├íkazn├şka okamihom odovzdania produktu na po┼ítov├║ prepravu.
 11. V pr├şpade odst├║penia od zmluvy, v ─Źase od potvrdenia objedn├ívky do zaplatenia k├║pnej ceny produktu, zo strany z├íkazn├şka je vydavate─żstvo povinn├ę toto odst├║penie re┼ípektova┼ą a nezasiela┼ą objednan├Ż produkt z├íkazn├şkovi.
 12. Vydavate─żstvo je povinn├ę vr├íti┼ą z├íkazn├şkovi finan─Źn├ę prostriedky v pr├şpade duplicitne uhradenej fakt├║ry, a to na to ist├ę ─Ź├şslo ├║─Źtu, z ktor├ęho boli finan─Źn├ę prostriedky prip├şsan├ę.
 13. Vydavate─żstvo nezodpoved├í za oneskoren├ę dodanie produktu zavinen├ę subjektmi po┼ítovej prepravy alebo uveden├şm nepr├ívnej adresy z├íkazn├şkom.
 14. V pr├şpade ome┼íkania so zaplaten├şm ceny predplatn├ęho je vydavate─żstvo opr├ívnen├ę po┼żadova┼ą od objedn├ívate─ża zaplatenie n├íkladov spojen├Żch s vym├íhan├şm ka┼żdej poh─żad├ívky, a to vo v├Ż┼íke minim├ílne ├║rokov z ome┼íkania, ktor├Żch v├Ż┼íka je stanoven├í pod─ża ┬ž 369 ods. 2  a ┬ž 369a Obchodn├ęho z├íkonn├şka v znen├ş z├íkona ─Ź. 9/2013 Z. z. v spojen├ş s ┬ž 1 ods. 1 nariadenia vl├ídy Slovenskej republiky ─Ź. 21/2013 Z. z. Aktu├ílna sadzba z├íkonn├Żch ├║rokov z ome┼íkania je do 30.6.2015 stanoven├í vo v├Ż┼íke 8,05%.
 15. K vzniku zmluvy medzi vydavate─żstvom a z├íkazn├şkom d├┤jde v┼żdy okrem straty schopnosti vydavate─żstva zmluvu plni┼ą.

 

 

IV.

Pr├íva a povinnosti z├íkazn├şka

 1. Z├íkazn├şk m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od objedn├ívky v ─Źase od jej potvrdenia do zaplatenia k├║pnej ceny produktu a to p├şsomne. Pri odst├║pen├ş je potrebn├ę uvies┼ą d├┤vod odst├║penia. Potvrden├şm objedn├ívky sa objedn├ívka st├íva z├ív├Ąznou. Bez udania d├┤vodu m├┤┼że z├íkazn├şk od objedn├ívky odst├║pi┼ą a┼ż do jej potvrdenia vydavate─żstvom, a to bu─Ć telefonicky alebo e-mailom.
 2. Z├íkazn├şk je povinn├Ż prevzia┼ą n├şm objednan├Ż produkt. V pr├şpade neprevzatia produktu z├íkazn├şk zodpoved├í za ┼íkodu, ktor├í jeho konan├şm vznikla vydavate─żstvu.
 3. Z├íkazn├şk je povinn├Ż uhradi┼ą k├║pnu cenu produktu riadne a v─Źas, najnesk├┤r do d├ítumu splatnosti uveden├ęho na fakt├║re. V pr├şpade osobn├ęho odberu na adrese vydavate─żstva je povinn├Ż vykona┼ą ├║hradu ihne─Ć. V pr├şpade doru─Źovania produktu po┼ítou alebo kuri├ęrom je povinn├Ż urobi┼ą tak ihne─Ć, pokia─ż bol tovar objednan├Ż na dobierku. Nedodr┼żan├şm tejto povinnosti vznik├í vydavate─żstvu pr├ívo poh─żad├ívku ┼żalova┼ą.
 4. Z├íkazn├şk m├í pr├ívo a povinnos┼ą skontrolova┼ą si doru─Źovan├Ż produkt e┼íte pred uhraden├şm k├║pnej ceny.
 5. Z├íkazn├şk sa zav├Ązuje neposkytova┼ą svoje prihlasovacie ├║daje k video a on-line produktom tret├şm osob├ím. V opa─Źnom pr├şpade zodpoved├í za ┼íkodu, ktor├í jeho konan├şm vznikla vydavate─żstvu.
 6. Ak si z├íkazn├şk zak├║pi produkt, ku ktor├ęmu sa via┼że ro─Źn├ę predplatn├ę, m├í pr├ívo vyu┼ż├şva┼ą bezplatn├Ż odpovedn├Ż servis.
 7. Z├íkazn├şk m├í pr├ívo, pri vybran├Żch produktoch, vyu┼żi┼ą n├íkup na spl├ítky, a to na z├íklade p├şsomnej dohody s vydavate─żstvom.
 8. Z├íkazn├şk je povinn├Ż uvies┼ą riadnu adresu a ├║pln├ę kontaktn├ę ├║daje na doru─Źovanie, na ktorej bude zastihnute─żn├Ż.
 9. Z├íkazn├şk m├í pr├ívo na vr├ítenie finan─Źn├Żch prostriedkov v pr├şpade duplicitnej ├║hrady fakt├║ry na ─Ź├şslo ├║─Źtu, z ktor├ęho boli finan─Źn├ę prostriedky zaslan├ę.
 10. Z├íkazn├şk m├í pr├ívo kl├ís┼ą zamestnancom ot├ízky oh─żadom syst├ęmu zasielania produktov, ich platenia a pod. v ka┼żd├Ż pracovn├Ż de┼ł v ─Źase od 8:00 do 16:00 prostredn├şctvom telef├│nneho ─Ź├şsla: 02/33 00 55 55.
 11. Z├íkazn├şk m├í pr├ívo vyu┼ż├şva┼ą slu┼żbu chat na internetov├Żch str├ínkach vydavate─żstva v pracovn├Żch d┼łoch od 8,00 do 16,00.
 12. Z├íkazn├şk sa zav├Ązuje ozn├ími┼ą vydavate─żstvu zmenu adresy a kontaktn├Żch ├║dajov, a to najm├Ą v pr├şpade platby produktu na spl├ítky.
 13. Ak nie je dohodnut├ę inak, m├┤┼żu by┼ą v┼íetky ozn├ímenia adresovan├ę z├íkazn├şkovi vydavate─żstvom  posielan├ę vo forme elektronickej spr├ívy (emailom) adresovan├ę na emailov├║ adresu z├íkazn├şka, ktor├║ poskytol vydavate─żstvu. Vydavate─żstvo je tie┼ż opr├ívnen├ę zasiela┼ą z├ílohov├ę fakt├║ry a da┼łov├ę doklady z├íkazn├şkovi elektronicky, pr├şpadne po┼ítou.

 

 

V.

Osobitn├ę ustanovenie k pr├ívam a povinnostiam z├íkazn├şka - fyzickej osoby

 1. Na z├íkazn├şka- fyzick├║ osobu sa primerane vz┼ąahuj├║ ustanovenia vymedzen├ę v ─Źl. IV.
 2. Z├íkazn├şk - fyzick├í osoba m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy bez udania d├┤vodu do 14 dn├ş od prevzatia produktu; a to aj v pr├şpade, ┼że sa produkt dod├íva v on-line podobe. Odst├║pi┼ą od zmluvy je mo┼żn├ę iba p├şsomne, a to zaslan├şm p├şsomn├ęho odst├║penia od zmluvy vydavate─żstvu.
 3. Z├íkazn├şk - fyzick├í osoba, ktor├Ż odst├║pil od zmluvy v s├║lade s ─Źl. V. ods.2  m├í pr├ívo na vr├ítenie finan─Źn├Żch prostriedkov od vydavate─żstva, ktor├ę tieto v s├║vislosti s produktom prijalo, a to sp├┤sobom, ktor├Ż pri platbe on s├ím zvolil (ak z├íkazn├şk platil prevodom z ├║─Źtu, finan─Źn├ę prostriedky bud├║ zaslan├ę na ten ist├Ż ├║─Źet, z ktor├ęho boli odolan├ę).
 4. Ak od zmluvy odst├║pi z├íkazn├şk - fyzick├í osoba, ktor├ęmu bol doru─Źen├Ż produkt, ktor├Ż je v inejako on-line forme, je z├íkazn├şk povinn├Ż tento produkt vr├íti┼ą vydavate─żstvu najnesk├┤r do 14 od   odst├║penia od zmluvy.

 

 

VI.

Ustanovenia k jednotliv├Żm produktom

 

 1. Na produkt, ak├Żm je videokni┼żnica, on-line kni┼żnica, on-line pr├şru─Źka, on-line z├íkon alebo on-line ─Źasopis sa vz┼ąahuje ro─Źn├ę predplatn├ę, a teda predplatn├ę na 12 mesiacov. Po objednan├ş produktu z├íkazn├şkom a n├íslednom potvrden├ş objedn├ívky bude z├íkazn├şkovi zaslan├í z├ílohov├í fakt├║ra. Po jej uhraden├ş, a teda po zaplaten├ş k├║pnej ceny produktu bude produkt z├íkazn├şkovi spr├şstupnen├Ż   zaslan├şm jeho prihlasovac├şch ├║dajov, ktor├ę pozost├ívaj├║ z mena a hesla. Z├írove┼ł bude z├íkazn├şkovi vystaven├Ż da┼łov├Ż doklad v podobe fakt├║ry, ktor├Ż mu bude zaslan├Ż na za─Źiatku obdobia predplatn├ęho. Tento da┼łov├Ż doklad mu bude zaslan├Ż po┼ítou. Dar─Źek nie je n├írokovate─żn├Ż a vydavate─żstvo si vyhradzuje pr├ívo meni┼ą tip a zna─Źku dar─Źeku. Dar─Źek bude z├íkazn├şkovi zaslan├Ż kuri├ęrom po ├║hrade z├ílohovej fakt├║ry. Ak si z├íkazn├şk zak├║pil produkt na spl├ítky, po obdr┼żan├ş dar─Źeka a po tom, ako vydavate─żstvo obdr┼ż├ş potvrdenie o prijat├ş dar─Źeka,  sa z├íkazn├şk zav├Ązuje uhradi┼ą cel├║ k├║pnu cenu produktu. V opa─Źnom pr├şpade mu bude ├║─Źtovan├Ż sank─Źn├Ż poplatok vo v├Ż┼íke trhovej ceny dar─Źeku vr├ítane DPH, pri─Źom ide o cenu dar─Źeku, ktor├║ mal v ─Źase jeho odovzdania z├íkazn├şkovi.
 2. Na produkt, ak├Żm je tla─Źen├í pr├şru─Źka alebo softv├ęr sa vz┼ąahuje ro─Źn├ę predplatn├ę, a teda predplatn├ę na 12 mesiacov. Aktualiz├ície ─Źesk├Żch publik├íci├ş je mo┼żn├ę odobera┼ą len formou ro─Źn├ęho predplatn├ęho, s mo┼żnos┼ąou vyu┼żitia zv├Żhodnenej ponuky stanovenej vydavate─żstvom.   Produkty s├║ zasielan├ę prostredn├şctvom po┼íty na dobierku alebo kuri├ęrom spolu s fakt├║rou. Po zak├║pen├ş z├íkladn├ęho diela bude z├íkazn├şkovi zaslan├í aktualiz├ícia, ktor├║ m├í pr├ívo neodobera┼ą. Aktualiz├íciu je potrebn├ę zasla┼ą sp├Ą┼ą do vydavate─żstva. Odber je v┼íak potrebn├ę zru┼íi┼ą p├şsomne.  
 3. Na produkt, ak├Żm je ─Źasopis sa vz┼ąahuje ro─Źn├ę predplatn├ę, a teda predplatn├ę na 12 mesiacov. Prv├ę ─Ź├şslo bude zaslan├ę po potvrden├ş objedn├ívky spolu s arch├şvom a fakt├║rou na z├íkazn├şkom uveden├║ adresu. Pod─ża pravidelnosti dan├ęho ─Źasopisu (2-t├Ż┼żdenne alebo mesa─Źne)   bude z├íkazn├şkovi po┼ítou zaslan├ę najnov┼íie vydan├ę ─Ź├şslo po dobu ro─Źn├ęho predplatn├ęho. Fakt├║ra   - da┼łov├Ż doklad bude vystaven├í na za─Źiatku obdobia predplatn├ęho a zaslan├í po┼ítou.  
 4. V pr├şpade produktu, ak├Żm je PDF s├║bor bude z├íkazn├şkovi zaslan├Ż da┼łov├Ż doklad v podobe fakt├║ry spolu s elektronick├Żm dokumentom, ktor├Ż m├í podobu PDF s├║boru.
 5. V pr├şpade produktu, ak├Żm je on-line kurz plat├ş, ┼że objedn├ívka sa vz┼ąahuje obdobie 12 mesiacov. Produkt bude z├íkazn├şkovi spr├şstupnen├Ż po ├║hrade z├ílohovej fakt├║ry, a to zaslan├şm prihlasovac├şch ├║dajov (mena a hesla). Da┼łov├Ż doklad v podobe fakt├║ry bude vystaven├Ż na za─Źiatku obdobia predplatn├ęho, a bude z├íkazn├şkovi zaslan├Ż po┼ítou. Pri on-line kurze bud├║   z├íkazn├şkovi jednotliv├ę lekcie spr├şstupnen├ę v n├şm zvolen├Żch intervaloch. Z├íkazn├şkovi bude on-line kurz pr├şstupn├Ż po cel├║ dobu zaplaten├ęho predplatn├ęho.
 6. Telefonick├ę poradenstvo je bezplatn├ę. Nenahr├ídza pr├ívny servis a m├í informat├şvny charakter. Samotn├Ż hovor, po─Źas ktor├ęho je poradenstvo poskytovan├ę je spoplaten├Ż sadzbou 0,60 EUR/min├║tu. Po ukon─Źen├ş hovoru je z├íkazn├şkovi vystaven├í fakt├║ra, ktorej v├Ż┼íka z├ívis├ş od d─║┼żky samotn├ęho hovoru. 

 

VII.

Ochrana osobn├Żch ├║dajov

 

 1. Vydavate─żstvo sa zav├Ązuje, ┼że neposkytne tret├şm osob├ím osobn├ę ├║daje z├íkazn├şka.
 2. Z├íkazn├şk odoslan├şm objedn├ívky ude─żuje s├║hlas spolo─Źnosti na spracovanie jeho osobn├Żch ├║dajov ako dotknut├í osoba v zmysle ust. ┬ž 11 ods. 1 Z├íkona ─Ź. 122/2013 Z.z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov a to najm├Ą, nie v┼íak v├Żlu─Źne v rozsahu titul, meno, priezvisko, trval├Ż a in├Ż pobyt, d├ítum narodenia, rodn├ę ─Ź├şslo, kontaktn├ę ├║daje. Tento s├║hlas z├íkazn├şk ude─żuje na dobu 10 rokov odo d┼ła udelenia s├║hlasu.
 3. Vydavate─żstvo sa zav├Ązuje, ┼że nebude sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje sp├┤sobom, ktor├Ż odporuje dobr├Żm mravom ani sp├┤sobom obch├ídzaj├║cim s├║─Źasne platn├ę v┼íeobecne z├ív├Ązn├ę pr├ívne predpisy.
 4. Vydavate─żstvo m├í pr├ívo uchov├íva┼ą osobn├ę ├║daje z├íkazn├şka, a na z├íklade t├Żchto mu pravidelne zasiela┼ą inform├ície o nov├Żch produktoch, pr├şpadne o z├íkazn├şkom u┼ż zak├║pen├Żch, av┼íak aktualizovan├Żch produktoch.
 5. V pr├şpade, ┼że sa tovar doru─Źuje prostredn├şctvom po┼ítovej prepravy, z├íkazn├şk s├║hlas├ş s t├Żm, aby vydavate─żstvo odovzdalo subjektu po┼ítovej prepravy minimum osobn├Żch ├║dajov z├íkazn├şka potrebn├Żch pre riadne doru─Źenie z├ísielky.
 6. Z├íkazn├şk s├║hlas├ş s vykonan├şm zmien a aktualiz├ícii v jeho osobn├Żch ├║dajoch zo strany vydavate─żstva po tom, ako pr├şslu┼ín├║ zmenu vydavate─żstvu ozn├ímil, pr├şpadne po tom ako pri objedn├ívke nov├ęho produktu uviedol svoje zmenen├ę ├║daje.
 7. Z├íkazn├şk s├║hlas├ş s t├Żm, aby vydavate─żstvo pou┼żilo jeho osobn├ę ├║daje pre automatick├Ż telef├│nny volac├ş syst├ęm alebo fax, a to len a v├Żlu─Źne za ├║─Źelom ponuky tovarov a slu┼żieb vydavate─żstva.

 

VIII.

V├Żpove─Ć predplatn├ęho

 

 Z├íkazn├şk m├í pr├ívo objednan├ę predplatn├ę zru┼íi┼ą formou v├Żpovede predplatn├ęho.

 1. V├Żpove─Ć mo┼żno urobi┼ą iba p├şsomne, najnesk├┤r v┼íak 6 kalend├írnych t├Ż┼żd┼łov pred uplynut├şm predplatn├ęho obdobia. Kalend├írnym t├Ż┼żd┼łom sa rozumie 7 dn├ş.
 2. Ak z├íkazn├şk predplatn├ę p├şsomne nevypovie v lehote uvedenej v ─Źl. VII ods. 2, predplatn├ę sa automaticky predl┼żuje o ─Ćal┼í├ş rok, a teda o ─Ćal┼í├şch 12 mesiacov.
 3. Z├íkazn├şk s├║hlas├ş, ┼że v pr├şpade, ak vypovie predplatn├ę po lehote uvedenej v ─Źl. VII ods.2, m├┤┼że si vydavate─żstvo ├║─Źtova┼ą storno poplatok a┼ż do v├Ż┼íky 3-mesa─Źn├ęho predplatn├ęho z celkovej    sumy na fakt├║re. Z├írove┼ł v┼íak po─Źas tohto obdobia bud├║ z├íkazn├şkovi fyzick├ę produkty po     dobu 3 mesiacov doru─Źovan├ę. Ak ide o on-line produkt, po─Źas tohto 3-mesa─Źn├ęho obdobia bude z├íkazn├şkovi umo┼żnen├Ż pr├şstup do tohto produktu.

IX. 

Podmienky predaja na splátky

 1. Predajom na spl├ítky sa rozumie akcia Vydavate─ża, v r├ímci ktorej Vydavate─ż pon├║ka a poskytuje zvl├í┼ítne plnenie (pr├şpadne zvl├í┼ítnu z─żavu) Odberate─żovi pre pr├şpad, ┼że bude v r├ímci tejto akcie uzatvoren├í zmluva o predplatnom na dobu ur─Źit├║, t.j. ro─Źn├ę predplatite─żsk├ę obdobie.
 2. Pre zmluvu o predplatnom, uzatvoren├║ v r├ímci marketingovej akcie platia ostatn├ę ustanovenia upravuj├║ce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto ─Źl├ínku, alebo v podmienkach konkr├ętnej marketingovej akcie uveden├ę inak.
 3. Objedn├ívku je mo┼żn├ę uskuto─Źni┼ą s vyplnen├şm objedn├ívkov├ęho formul├íra a je nutn├ę potvrdi┼ą jeho odoslanie. Vydavate─ż si vyhradzuje pr├ívo akceptova┼ą aj objedn├ívky uskuto─Źnen├ę in├Żm sp├┤sobom.
 4. Prip├şsan├şm prv├ęho mesa─Źn├ęho poplatku na ├║─Źet Vydavate─ża je Objedn├ívate─ż registrovan├Ż v syst├ęme Vydavate─ża, ako platiaci u┼ż├şvate─ż a automaticky z├şskava prihlasovacie ├║daje k produktu. Ak je v marketingovej akcii prezentovan├Ż dar─Źek zdarma, ten obdr┼ż├ş Objedn├ívate─ż bezodkladne po prip├şsan├ş finan─Źn├Żch prostriedkov z prvej spl├ítky na ├║─Źet Vydavate─ża.
 5. Zmluva o predplatnom mus├ş by┼ą uzatvoren├í najmenej na obdobie a rozsah uveden├Ż v podmienkach marketingovej akcie. Objedn├ívate─ż sa zav├Ązuje po─Źas tejto doby riadne uhr├ídza┼ą dohodnut├Ż mesa─Źn├Ż poplatok. Ak aj napriek tomu d├┤jde v tomto obdob├ş k preru┼íeniu spl├ícania mesa─Źn├ęho poplatku, Vydavate─ż je opr├ívnen├Ż n├írokova┼ą si ├║hradu hodnoty poskytnut├ęho dar─Źeka, ktor├Ż je s├║─Źas┼ąou marketingovej akcie. Hodnotu dar─Źeka ur─Źuje Vydavate─ż na z├íklade aktu├ílnej n├íkupnej ceny dan├ęho predmetu. Dosiahnut├şm povinn├ęho obdobia trvania zmluvy o predplatnom uveden├ę v podmienkach marketingovej akcie, str├íca Vydavate─ż n├írok na vyplatenie hodnoty dar─Źeka. V priebehu povinn├ęho obdobia trvania zmluvy o predplatnom je cena predplatn├ęho nemenn├í. Uplynut├şm doby viazanosti je mo┼żn├ę zmluvu o predplatnom vypoveda┼ą. V├Żpove─Ć mo┼żno urobi┼ą iba p├şsomne, najnesk├┤r v┼íak 6 kalend├írnych t├Ż┼żd┼łov pred uplynut├şm predplatn├ęho obdobia. Kalend├írnym t├Ż┼żd┼łom sa rozumie 7 dn├ş.
 6. Z├ív├Ązkom pri marketingovej akcii so zvl├í┼ítnym plnen├şm rozumieme minim├ílne stanoven├ę obdobie odberu predplatn├ęho. Po splnen├ş v┼íetk├Żch podmienok marketingovej akcie plyn├║ Odberate─żovi v├Żhody akcie.
 7. T├íto zmluva sa uzatv├íra na dobu ur─Źit├║. Po─Źas tejto doby nie je mo┼żn├ę zmluvu vypoveda┼ą po skon─Źen├ş trvania akcie je mo┼żn├ę zmluvu pred─║┼żi┼ą na dobu neur─Źit├║ a t├Żm str├ícaj├║ platnos┼ą Podmienky marketingovej akcie a zost├ívaj├║ v platnosti V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky.
 8. Ak je v r├ímci marketingovej akcie komunikovan├Ż bonus za vernos┼ą, ten z├şskava Objedn├ívate─ż automaticky po dodr┼żan├ş z├ív├Ązku a riadnom spl├ícan├ş mesa─Źn├ęho predplatite─żsk├ęho poplatku.T.j. pri riadne uhraden├Żch 11 mesa─Źn├Żch spl├ítkach je poplatok za 12. mesiac ├║─Źtovan├Ż v sume 0 €.
 9. Zmluvu o predplatnom uzatvoren├║ na z├íklade marketingovej akcie nie je mo┼żn├ę po─Źas dohodnut├ęho obdobia trvania z├ív├Ązku vypoveda┼ą. Vydavate─ż je opr├ívnen├Ż umo┼żni┼ą objedn├ívate─żovi zaplati┼ą cenu za predplatn├ę za dohodnut├ę obdobie trvania z├ív├Ązku v mesa─Źn├Żch alebo inak stanoven├Żch intervaloch. V pr├şpade neuhradenia mesa─Źn├ęho poplatku po─Źas trvania z├ív├Ązku je vydavate─ż opr├ívnen├Ż zru┼íi┼ą objedn├ívate─żovi pr├şstupov├ę ├║daje do produktu, ktor├Ż je predmetom neplatenia.
 10. Predplatn├ę objednan├ę na z├íklade bodu 1. nie je mo┼żn├ę prev├ídza┼ą na ─Ćal┼íie subjekty. Ak Objedn├ívate─ż strat├ş schopnos┼ą spl├íca┼ą mesa─Źn├Ż poplatok za produkt, je povinn├Ż uhradi┼ą Vydavate─żovi sumu o hodnote dar─Źeka pod─ża odseku 5. Ak suma zost├ívaj├║cich nezaplaten├Żch spl├ítok je ni┼ż┼íia ako hodnota dar─Źeka, Objedn├ívate─żovi odpad├í povinnos┼ą t├║to hodnotu uhradi┼ą. 
 11. Vydavate─ż nebude objedn├ívku pod─ża bodu 1 akceptova┼ą najm├Ą v pr├şpade, ke─Ć Objedn├ívate─ż bol v posledn├Żch troch rokoch v ome┼íkan├ş s ├║hradou akejko─żvek ─Źiastky vo─Źi Vydavate─żovi.
 12. Bonusov├ę plnenie z├şska Objedn├ívate─ż po splnen├ş podmienok vypl├Żvaj├║cich z marketingovej akcie. N├ísledne po objedn├ívke obdr┼ż├ş Objedn├ívate─ż Z├ílohov├║ fakt├║ru s presne stanoven├Żmi spl├ítkami na 12 mesiacov. Zaplaten├şm prvej mesa─Źnej spl├ítky vznik├í Objedn├ívate─żovi n├írok na dar─Źek. 
 13. Povinnos┼ą vydavate─ża doda┼ą zvl├í┼ítne plnenie zanik├í v pr├şpade, ke─Ć Objedn├ívate─ż poru┼í├ş podmienky stanoven├ę pre konkr├ętnu marketingov├║ akciu, alebo neuhrad├ş stanoven├ę predplatn├ę a to 1. mesa─Źn├║ spl├ítku.
 14. Vydavate─ż si vyhradzuje pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy na z├íklade z├íva┼żn├Żch d├┤vodov na strane Odberate─ża. Tak├Żmito d├┤vodmi s├║ najm├Ą:

a)    Hrub├ę poru┼íenie V┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok,

b)    ├Ümyseln├ę zneu┼żitie produktu a pr├şstupov├Żch ├║dajov,

V takomto pr├şpade sa Odberate─ż zav├Ązuje, v pr├şpade zavinenia zaplati┼ą n├íhradu ┼íkody, ktor├í vydavate─żstvu vznikne v plnej v├Ż┼íke.

 

X.

Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

 

 1. Z├íkazn├şk odoslan├şm objedn├ívky potvrdzuje, ┼że sa s t├Żmito V┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami obozn├ímil, v plnom rozsahu im porozumel a s├║hlas├ş s nimi.
 2. Na vz┼ąahy neupraven├ę t├Żmito V┼íeobecn├Żmi obchodn├Żmi podmienkami sa primerane pou┼żij├║ ustanovenia v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żch pr├ívnych predpisov v platnom znen├ş.
 3. Vydavate─żstvo si vyhradzuje pr├ívo na uskuto─Źnenie zmien v obsahu V┼íeobecn├Żch z├ív├Ązn├Żch podmienok. Povinnos┼ą informova┼ą z├íkazn├şka spln├ş zverejnen├şm zmenen├ęho znenia na obvyklom mieste  svojej internetovej str├ínky.
 4. V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky nadob├║daj├║ vo─Źi z├íkazn├şkovi ├║─Źinnos┼ą odoslan├şm objedn├ívky.
 5. Pr├şpadn├ę s├║dne spory vypl├Żvaj├║ce z pr├ívneho vz┼ąahu medzi objedn├ívate─żom a vydavate─żstvom bude rozhodova┼ą s├║d miestne pr├şslu┼ín├Ż pod─ża s├şdla vydavate─żstva.